ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ- ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

 

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

 

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 7.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 22.12.2016 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα, με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου 2017, προέβη, μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 100 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 18,48 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.854,78 ευρώ.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρία κατέχει 15.653 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 14,16 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 3,748% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.