ΑΔΜΗΕ: Κέρδη 8,2 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών – Πτώση για τον ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσαν σήμερα τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο. Ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών σημείωσε καθαρά κέρδη 8,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΑΔΜΗΕ 32,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 18,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα των δύο εταιρειών:

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ:

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Εκατ. Ευρώ

1/2 – 30/6/17
Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδο καθαρής θέσης 9.0
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 8.2
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων 8.2
Καθαρά κέρδη 8.2
Κέρδη ανά μετοχή (€) 0.035
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 0.3

Ο ΑΔΜΗΕ:

ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Εκατ. Ευρώ

1/1 – 30/6/17 1/1 – 30/6/16 Μεταβολή
Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 121.2 130.8 -7.3%
Συνολικά έσοδα 131.9 144.4 -8.7%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 92.8 103.3 -10.2%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων 60.9 71.3 -14.6%
Καθαρά κέρδη 32.2 39.4 -18.1%
30/6/17 31/12/16 Μεταβολή
Καθαρός δανεισμός 239.5 204.0 17.4%
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους περιόδου 255.4 294.1 -13.1%
ΑΔΜΗΕ ΑΕ Ανάλυση εσόδων

Εκατ. Ευρώ

1/1 – 30/6/17 1/1 – 30/6/16 Μεταβολή
Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 121.2 130.8 -7.3%
Χρεώσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή 924.8 553.8
Αποδόσεις εκκαθαρίσεων Διαχειριστή -924.8 -553.8
Λοιπές πωλήσεις:
  Έσοδα από εργολαβίες 3.0 2.5 19.9%
  Ληφθείσες συμμετοχές πελατών 1.1 3.4 -68.8%
  Ενοίκιο οπτικών ινών 1.0 1.0 0.0%
  Έσοδα από ανάκτηση Διοικητικών Δαπανών 0.4 0.4 -7.2%
  Έσοδα Υποστήριξης Παγίων ΔΕΔΔΗΕ 5.3 5.7 -7.1%
  Λοιπές Πωλήσεις 0.0 0.7
Σύνολο 131.9 144.4 -8.7%

Προοπτικές

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η νέα διοικητική ομάδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ προγραμματίζει να αυξήσει σταδιακά τις επενδύσεις στο δίκτυο μεταφοράς, οι οποίες αναμένεται να φθάσουν σωρευτικά περίπου €1 δισεκ. κατά την πενταετή περίοδο έως το 2021. Το συνολικό ποσό περιλαμβάνει επενδύσεις του συστήματος και από χρήστες. Με βάση την ανοδική πορεία στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ αναμένει τα κέρδη μετά από φόρους να ανέλθουν το 2021 σε περίπου €100 εκατ. Για το σύνολο του 2017, η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αναμένει βελτίωση από τα επίπεδα του 2016 στα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), καθώς και στα συγκρίσιμα κέρδη μετά από φόρους (δίχως την υψηλή έκτακτη φορολογική επιβάρυνση του 2016), παρά την σχετική συρρίκνωση στο πρώτο εξάμηνο του 2017 συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι.

 

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ είναι μέτοχος του 51% στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ και η συμμετοχή λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

 

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών-Επισκόπηση αποτελεσμάτων

 

Η Εταιρεία συστάθηκε κατά το α’ εξάμηνο του 2017 και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο 1η Φεβρουαρίου-30 Ιουνίου 2017.

 

Το κύριο περιουσιακό στοιχείο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι το μερίδιο 51% που κατέχει στον ΑΔΜΗΕ. Η αρχική αναγνωρισμένη λογιστική αξία ανήλθε στα 491,77 εκατ. ευρώ και η εύλογη αξία υπολογίστηκε στη συνέχεια με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο αυτή αντανακλούν τη συμμετοχή 51% στα κέρδη του ΑΔΜΗΕ και ανέρχονται στα 8,97 εκατ. ευρώ.

 

Τα λειτουργικά έξοδα ύψους 798 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του έτους  συνδέονται με το κόστος ίδρυσης της Εταιρείας,  τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και τα κόστη εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το μεγαλύτερο μέρος των αμοιβών τρίτων (185 χιλ. ευρώ) αφορά δαπάνες για παροχή υπηρεσιών (νομικών, οικονομικών και ελεγκτικών) προ της εισαγωγής στο Χ.Α.  Στα λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται κόστη που συνδέονται άμεσα με την διαπραγμάτευση της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία ξεκίνησε στις 19 Ιουνίου 2017.

 

Τα καθαρά κέρδη της περιόδου ανήλθαν στα 8,17 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,0035 ευρώ.

 

Το α’ εξάμηνο του 2017 η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εμφάνισε αρνητικές καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 592 χιλ. ευρώ, που αποτυπώνουν την πλειοψηφία των συσσωρευμένων λειτουργικών εξόδων.

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2017 ανέρχονταν σε 298 χιλ. ευρώ και το καθαρό της χρέος ανερχόταν σε 533 χιλ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός ύψους 831 χιλ. ευρώ αφορά στο υπόλοιπο του δανείου που χορηγήθηκε από τη ΔΕΗ για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το δάνειο χορηγήθηκε τον Ιούνιο και σύμφωνα με την δανειακή σύμβαση η αποπληρωμή του θα αρχίσει τον Νοέμβριο του 2018 εκτός και εάν η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αποφασίσει την πρόωρη αποπληρωμή του, στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης ρευστότητας. Στις 30 Ιουνίου 2017, το μη εκταμιευμένο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν σε 420 χιλ. ευρώ περίπου.

ΑΔΜΗΕ ΑΕ-Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

 

Οι κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρέχονται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, Συγγενή Εταιρεία της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, εντός του πλαισίου των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Εκατ. Ευρώ

1/1 – 30/6/17 1/1 – 30/6/16 Μεταβολή
Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς 121.2 130.8 -7.3%
Συνολικά έσοδα 131.9 144.4 -8.7%
Λοιπά έσοδα 1.6 1.7 -5.7%
Αμοιβές προσωπικού -30.5 -31.2 -2.1%
Λοιπά έξοδα -7.9 -11.3 -29.7%
Εργολαβικό κόστος -2.8 -2.5 12.4%
Σύνολο ανακλήσεων προβλέψεων 0.5 2.1 -78.7%
Σύνολο λειτ. εξόδων προ Αποσβέσεων -40.7 -42.8 -4.8%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 92.8 103.3 -10.2%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων 60.9 71.3 -14.6%
Καθαρά κέρδη 32.2 39.4 -18.1%
1/1 – 30/6/17 1/1 – 30/6/16 Μεταβολή
Καθαρός δανεισμός 239.5 204.0 17.4%
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους περιόδου 255.4 294.1 -13.1%

Έσοδα εκκαθαρίσεων δεν παρουσιάζονται. Πηγή: ΑΔΜΗΕ ΑΕ

 

ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Εκατ. Ευρώ

Αρχικό ποσό Ανεξόφλητο υπόλοιπο
Κοινοπρακτικό ομνολογιακό 337.1 337.1
ΕΤΕπ 257.0 161.0
Σύνολο 594.1 498.1

Πηγή: ΑΔΜΗΕ ΑΕ

 

Τα έσοδα για το α’ εξάμηνο του 2017 εμφανίζονται μειωμένα κατά 9,6 εκατ. ευρώ (-7,3% σε ετήσια βάση) λόγω της μείωσης του εσόδου ενοικίου συστήματος μεταφοράς, αλλά και της μείωσης κατά 2,9 εκατ. ευρώ (-21,5% σε ετήσια βάση) των εσόδων από εργολαβίες τρίτων, μη ρυθμιζόμενων εσόδων και άλλων πωλήσεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η μείωση του εσόδου ενοικίου συστήματος μεταφοράς αντανακλά κυρίως την μείωση των εσόδων από διεθνείς διασυνδέσεις που ενσωματώθηκε από τη ΡΑΕ στο Απαιτούμενο Έσοδο του ΑΔΜΗΕ κατά το 2017, στη βάση της απόφασης 404/2016 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

Τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ για το α’ εξάμηνο του 2017 είναι συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους, αντίθετα με το β’ εξάμηνο του 2017 που δεν είναι συγκρίσιμο με το αντίστοιχο του 2016, εξαιτίας της λογιστικής μεταχείρισης ενός έργου του Συστήματος που επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα του β’ εξαμήνου του 2016. Το γεγονός είχε αρνητική επίπτωση ύψους 30 εκατ. ευρώ στο έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς το β’ εξάμηνο του 2016 και αναμένεται να αποτελέσει θετική βάση σύγκρισης για τα οικονομικά αποτελέσματα του β’ εξαμήνου του 2017.

 

Τα λειτουργικά έξοδα της Συγγενούς Εταιρείας ανήλθαν σε 72,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα συνολικά κόστη, εξαιρουμένων των αποσβέσεων για το εξάμηνο διαμορφώθηκαν σε 40,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,8% σε ετήσια βάση. Οι ανακλήσεις συγκεκριμένων προβλέψεων και απομειώσεων για την εξεταζόμενη περίοδο διαμορφώθηκαν σε 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 ανήλθαν σε 92,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 ή κατά 10,6 εκατ. ευρώ συνολικά, εξαιτίας της αντίστοιχης μείωσης του εσόδου ενοικίου συστήματος μεταφοράς. Το περιθώριο EBITDA κινήθηκε γύρω στο 70,3% από 71,6% το α’ εξάμηνο του 2016, αντανακλώντας τη μεγάλη μείωση σημαντικού αριθμού παραγόντων κόστους κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

 

Οι απομειώσεις και αποσβέσεις για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017  ανήλθαν σε 31,9 εκατ. ευρώ, σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2016, αντανακλώντας τον αργό ρυθμό των επενδύσεων τους τελευταίους μήνες. Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη (EBIT) 60,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, μειωμένα κατά 14,6% σε ετήσια βάση.

 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 15,6 εκατ. ευρώ, αμετάβλητα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016. Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ επανεξετάζει τη διάρθρωση του ισολογισμού της εταιρείας και διερευνά όλες τις εναλλακτικές επιλογές, στοχεύοντας στη δραστική μείωση του κόστους δανεισμού.

 

Ο φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 13 εκατ. ευρώ και ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε ετήσια βάση.

 

Τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ διαμορφώθηκαν σε 32,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 18,1% (7,1 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2016, αντανακλώντας εν πολλοίς την αντίστοιχη υποχώρηση της λειτουργικής κερδοφορίας.

 

Το α’ εξάμηνο του 2017, ο ΑΔΜΗΕ παρήγαγε ακαθάριστες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ φόρων και τόκων ύψους 157,3 εκατ. ευρώ, έναντι 155,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, ύψους 81,4 εκατ. ευρώ, ήταν χαμηλότερες κατά 62,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της καταβολής φόρων ύψους 57,1 εκατ. ευρώ την εξεταζόμενη περίοδο, συμπεριλαμβανομένης και εφάπαξ επιβάρυνσης ύψους 38 εκατ. ευρώ συνδεόμενη με την καταβολή μερίσματος. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αποτυπώνουν επίσης έξοδα δανείου που συνδέονται με την αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού δανείου νωρίτερα εντός του έτους.

 

Οι συνολικές επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ κατά το α’ εξάμηνο του 2017, ύψους 27,1 εκατ. ευρώ, ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, εν πολλοίς εξαιτίας του γεγονότος ότι κατά το β’ εξάμηνο του 2016 και το α’ εξάμηνο του 2017, η εταιρεία είχε επικεντρωθεί στην διαδικασία του πλήρους Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού.

 

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 239,5 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 35,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2016, κυρίως λόγω της καταβολής φόρων ύψους 57,1 εκατ. ευρώ και της καταβολής μερίσματος ύψους 91,9 εκατ. ευρώ προς τον πρώην βασικό μέτοχο ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού και τη διανομή μεριδίου 51% του ΑΔΜΗΕ μέσω μεταβίβασής του από τη ΔΕΗ στους δικούς της μετόχους. Οι πληρωμές φόρων περιλαμβάνουν κονδύλι 38 εκατ. ευρώ που έχει εγγραφεί ως πρόβλεψη στα αποτελέσματα β’ εξαμήνου 2016 και συνδέεται με το μέρισμα που καταβλήθηκε στη ΔΕΗ.

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ΑΔΜΗΕ στο τέλος Ιουνίου 2017 ανέρχονταν σε 255,4 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 38,7 εκατ. ευρώ κατά την εξεταζόμενη περίοδο, συνεπεία του συνδυασμού των θετικών ταμειακών ροών μετά τόκων ύψους 54,3 εκατ. ευρώ με την καταβολή μερίσματος προς την ΔΕΗ ύψους 92,9 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη διανομή προμερίσματος ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, πληρωτέου πριν το τέλος του έτους. Το μέρισμα αντιστοιχεί στο 50% των καθαρών κερδών του ΑΔΜΗΕ για το α’ εξάμηνο του 2017 και η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα εισπράξει το μερίδιο που του αναλογεί βάσει της μετοχικής της συμμετοχής 51% στον ΑΔΜΗΕ.

Κυριότερα γεγονότα περιόδου

 

Έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Στις 19 Ιουνίου 2017, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε την έναρξη της διαπραγμάτευσης 232 εκατ. κοινών μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας 2,12 ευρώ ανά μετοχή.

 

Σημαντικές αλλαγές σχετικές με τα  δικαιώματα ψήφου

Στις 24 Ιουλίου 2017, το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε το 51,12% των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε προηγουμένως άμεσα και έμμεσα στη Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.

 

Είσπραξη προμερίσματος από τη Συγγενή Εταιρεία

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένει να λάβει προμέρισμα για τη χρήση του 2017 αναλογικά με το ποσοστό που κατέχει (51%) στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ. Το προμέρισμα αναμένεται να εισπραχθεί εντός του Σεπτεμβρίου, βάσει σχετικής απόφασης που έλαβε το ΔΣ του ΑΔΜΗΕ στις 21 Αυγούστου 2017. Το ύψος του προμερίσματος που θα διανεμηθεί σε όλους τους μετόχους αντιστοιχεί στο 50% των καθαρών κερδών του α’ τριμήνου 2017 και ανέρχεται σε 7,3 εκατ. ευρώ περίπου.