Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ομόλογο του Ομίλου Μυτιληναίος

Στην πρόσφατη ΓΣ του ομίλου Μυτιληναίος, απαντώντας σε παρότρυνση παριστάμενου μετόχου, ο Ε. Μυτιληναίος είχε πει ότι θα εξεταστεί το αίτημα, ώστε το νέο εταιρικό ομόλογο που θα εκδοθεί να είναι ανοιχτό και για τους μικρομετόχους.

Πράγματι οι όροι που ανακοινώθηκαν και περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, προβλέπουν ότι θα εκδοθούν 300 χιλιάδες κοινές ομολογίες αξίας χιλίων ευρώ η κάθε μια, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτές και μικρότεροι επενδυτές.

Σε εταιρικό επίπεδο όπως είχε τονίσει ο Ε. Μυτιληναίος με τα κεφάλαια της έκδοσης, ο όμιλος αποκτά μια δύναμη πυρός καθώς με τα κεφάλαια του ομολόγου αλλά και τις υπόλοιπες ανοιχτές γραμμές, οι δυνατότητες άντλησης φτάνουν το 1,4 δισ. εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επενδυτικές ανάγκες. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι ανάγκες;

Ενέργεια, πράσινη ενέργεια και βιομηχανία, αποτελούν τον κορμό των επενδυτικών αναζητήσεων, με τη νέα μεγάλη επένδυση στο Αλουμίνιο να ξεχωρίζει.

Όπως αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο η Αλουμίνιον της Ελλάδος εκπονεί μελέτη σκοπιμότητας για την επέκταση της μονάδας παραγωγής αλουμίνας με σκοπό την επαύξηση της παραγωγής στους 1,8 εκατ. τόνους (από 830.000 τόνους παραγωγικής ικανότητας σήμερα). Το ύψος της σχετικής επένδυσης εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε € 400 εκατ., περίπου. Αν και ακόμη δεν έχει αναληφθεί καμία δέσμευση έχει η δοθεί η αρχική έγκριση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει εξάλλου και η ολοένα αυξανόμενη δραστηριοποίηση στη ναυτιλία η οποία αφορά μέχρι στιγμής σε πλοία ξηρού φορτίου αξίας 35,8 εκατ. ευρώ που αγοράστηκαν από ίδια κεφάλαια. Παράλληλα σχεδιάζονται νέες αγορές ύψους € 64,7 εκατ. που επίσης θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια. Στόχος είναι να μειωθεί η έκθεση στη διακύμανση της ναυλαγοράς και να καλύπτονται οι μεταφορικές ανάγκες του Αλουμινίου.

Στις ΑΠΕ οι νέες επενδύσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται φτάνουν στα €73,9 εκατ. και θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια, επιχορηγήσεις και τραπεζικό δανεισμό.

Τέλος άλλες επενδύσεις στο αλουμίνιο αλλά και στον τομέα της ενέργειας φτάνουν  στα 213 εκατ. ευρώ.

Η πορεία το 2017

Όπως σημειώνεται στο ενημερωτικό, στην αγορά του Αλουμινίου φέτος ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης αλουμινίου αναμένεται φέτος να παραμείνει ισχυρός διεθνώς δρώντας υποστηρικτικά για τις τιμές του αλουμινίου και οδηγώντας σε αύξηση του κύκλου εργασιών και των εσόδων. Αντίστοιχα, ενισχυμένα έσοδα αναμένονται το 2017 και από τη δραστηριότητα της αλουμίνας.

Για τη ΜΕΤΚΑ, στόχος είναι η ανάληψη νέων έργων εστιάζοντας σε αγορές με ουσιώδεις ενεργειακές ανάγκες όπως η Σερβία, η Γκάνα, η Νιγηρία και η Λιβύη.

Τέλος στον τομέα της ενέργειας η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου αναμένεται να ενισχυθεί από τις νέες μονάδες ΑΠΕ που τέθηκαν σε λειτουργία το 2016.

Γιατί επενδύει στη ναυτιλία

Όπως αναφέρει το ενημερωτικό ο Όμιλος, διαθέτει ένα κρίσιμο μέγεθος στο χώρο των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, μέσω της μεταφοράς σημαντικών ποσοτήτων πρώτων υλών αλλά τελικών προϊόντων. Μάλιστα η προσδοκία είναι ότι οι διακινούμενοι όγκοι θα αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Κατά συνέπεια και με δεδομένη τη χρονική συγκυρία των χαμηλών τιμών των πλοίων, ο Όμιλος ξεκίνησε πρόγραμμα επενδύσεων στον κλάδο της ναυτιλίας με στόχο να αντισταθμίσει την έκθεσή του στις διεθνείς τιμές ναύλων ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων του.

Τι πρέπει να ξέρετε για το ομόλογο ΜΥΤΙΛ

Οι Ομολογίες θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

1.    Ως προς το επιτόκιο, ο προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (διαδικασία “Βook Building”) (εφεξής το “Βιβλίο Προσφορών”) το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, που είναι:

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι Εθνική Τράπεζα, Eurobank

Κύριοι ανάδοχοι: Alpha, Πειραιώς
Λοιποί ανάδοχοι: Euroxx, Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος, Παντελάκης Χρηματιστηριακή
Σύμβουλος έκδοσης:Εθνική Χρηματιστηριακή

2.    Το εύρος της απόδοσης θα προσδιοριστεί την επόμενη Τρίτη  20 Ιουνίου
3.    Η διάρκεια της προσφοράς είναι 3 εργάσιμες ημέρες αργής γενομένης από την επόμενη Τετάρτη 21 Ιουνίου και ώρα 10 π.μ. ενώ η λήξη θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 23 Ιουνίου και ώρα 16.00

4.    Στις 23 Ιουνίου θα ανακοινωθεί η τελική απόδοση και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της κατανομής ενώ η αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς θα γίνει στις 27 Ιουνίου
5.    Τα ομόλογα θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 28 Ιουνίου στους τίτλους σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του ΧΑ

6.    Η περίοδος εκτοκισμού, κατά την οποία γίνεται ο υπολογισμός των τόκων των ομολογιών είναι 6μηνη.
7.    Τα ομόλογα είναι πενταετούς διάρκειας και λήγουν το έτος 2022 την αντίστοιχη ημερομηνία εκδόσεως κατά την οποία η εκδότρια υποχρεούται να αποπληρώσει ολοσχερώς το κεφάλαιο του δανείου.

Που θα διατεθούν τα κεφάλαια

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης) θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους εντός του 2017 ως εξής:
• 80% αυτών για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και Θυγατρικών,
• 10% αυτών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, και
• 10% αυτών για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και Θυγατρικών.

Κατανομή 

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• Ποσοστό 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 90.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

• Το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 210.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Ιδιωτών Επενδυτών, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

/energypress.gr