Έλαστρον: Ανακοίνωση

Η εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017 σύμφωνα με το οποίο:

Τα “Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες” της χρήσης 2016, καθώς και η “Ετήσια Οικονομική Έκθεση βάσει Δ.Π.Χ.Α.”, θα αναρτηθούν την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο, www.elastron.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών www.helex.gr.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την 15η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία και έδρα της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.
Σε οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω ημερομηνιών η εταιρία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

Print Friendly, PDF & Email