Έδραση – Χ. Ψαλλίδας: Ανακοίνωση με δικαστικές αποφάσεις

Προς το

Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κορωπί, 25.05.2017

Κύριοι,

Το Δ.Σ. της εταιρείας ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό,  ότι εξεδόθη η υπ’αριθμ.2078/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών η οποία απέρριψε την  Έφεση κατά της Απόφασης Εξυγίανσης 779/15 του Π.Π.Α., ως προς το σκέλος της έκδοσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πώληση των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με την εγκριθείσα Αίτηση Εξυγίανσης, καθώς το Εφετείο αποφάσισε ότι η απόφαση του Π.Π.Α. που δέχεται την αίτηση και επικυρώνει την συμφωνία εξυγίανσης δεν υπόκειται σε έφεση.

Η απόφαση 2078/2017 δέχεται ότι ο αναφερόμενος στην υπό κρίση έφεση, όρος της συμφωνίας (περί αποδεικτικού ενημερότητας χρεών), δεν αποτελεί κατά νόμο περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης και συνακόλουθα δεν αποτελεί αντικείμενο επικύρωσης από το δικαστήριο, αλλά για το θέμα αυτό ισχύει,  ότι ορίζει κάθε φορά ο εκάστοτε νόμος (βλ. ήδη Άρθρο 6 παρ. 104 του Ν. 4446/2016, όπως αντικατέστησε το άρθρο 106 γ του Πτ.Κ.).

Δηλαδή, οι ρυθμιζόμενες μετά την συμφωνία εξυγίανσης οφειλές προς το Δημόσιο και του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθίστανται ενήμερες, υπό τον όρο τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης, και οι αρμόδιες αρχές (Δημόσιο, Ι.Κ.Α. κλπ) οφείλουν να χορηγούν βεβαιώσεις ενημερότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με την συμφωνία εξυγίανσης.

Για την ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

Κωνσταντίνος Ψαλλίδας

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ