Lamda Develop.: Αποτελέσματα Οικονομικού Έτους 2014 – Δελτίο Τύπου

Αποτελέσματα Οικονομικού Έτους 2014

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  

 

Επιβεβαιώνοντας την σαφή τάση ανάκαμψης των προηγουμένων τριμήνων, η κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA),  κινήθηκε ανοδικά  παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε σχέση με πέρσι και ανήλθε στα €37,5 εκατομμύρια. ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) προ αποτιμήσεων που αναλογούν στον Όμιλοανήλθαν σε €28,0 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας άνοδο 9% σε σχέση με το 2013.

 

 

ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

 

Η ανοδική τάση των βασικών εμπορικών δεικτών από τα μέσα του 2013 συνεχίστηκε ακόμα πιο ενισχυμένη.  Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 8% το 2014 ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο παρουσίασε επίσης αύξηση κατά 5%.  Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων ξεπερνά το 98% ενώ εξακολουθεί να παρατηρείται αύξηση της ζήτησης για μισθώσεις.

 

Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγορά λιανικής συνεχίζεται καθώς αποτελούν σημεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό. Οι έμποροι λιανικής συνεχίζουν να έχουν μεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας καθώς και να απολαμβάνουν τα οφέλη της υψηλής επισκεψιμότητας, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία.

 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στο Golden Hall” κινήθηκε ανοδικά κατά 11% ενώ εξίσου εντυπωσιακή είναι και η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 7%.  Η λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε σε €12,9 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο 4% σε σχέση με πέρσι. Στο Mediterranean Cosmos” στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε άνοδος του κύκλου εργασιών των καταστημάτων κατά 8%, και αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 6%, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους μίσθωσης.  Σε ότι αφορά τη λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε σε €12,6 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο κατά 10%.  Αναφορικά με το The Mall Athens”, τα μεγέθη του επίσης εμφανίζονται αυξημένα. Ο τζίρος των καταστημάτων και ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασαν αύξηση κατά 6% και 4% αντίστοιχα, ενώ η λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε στα €12,0 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 3%.   Όλα τα ανωτέρω μεγέθη επιβεβαιώνουν την ηγέτιδα θέση του στο χώρο του λιανεμπορίου.

 

 

   ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πρότυπο ΔΠΧΑ 11 που είναι σε ισχύ από 1/1/2014, η Εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να καταργήσει την ενοποίηση των Κοινοπραξιών (Joint Ventures) με αναλογική μέθοδο και ενοποιεί τις κοινοπραξίες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  Τονίζεται όμως ότι η απεικόνιση των Κοινοπραξιών στον Ισολογισμό με τη μέθοδο καθαρής θέσης δεν επιφέρει καμία μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και στο καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους.

 

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Λειτουργική Κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων:

 

 

(ποσά σε € εκατ.)

2014

2013

%

“The Mall Athens”

12,0

11,7

3%

“Mediterranean Cosmos”

12,6

11,5

10%

“Golden Hall”

12,9

12,4

4%

Retail EBITDA

37,5

35,6

5%

 

Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στην λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου €1,7 εκατ. έναντι €1,9 εκατ. το 2013.  Tαέσοδα από συμμετοχές και μερίσματα εμφανίζονται αισθητά μειωμένα καθώς την αντίστοιχη περσινή περίοδο είχαν συμπεριληφθεί €1,1 εκατ. κέρδη που δεν υφίστανται πλέον μετά την πώληση των συμμετοχών μας στη LAMDA Hellix και στη Μαρίνα του Φλοίσβου .

Οι ζημιές χρήσεως οφείλονται στις αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου. Σε ενοποιημένο επίπεδοανήλθαν σε €23,5 εκατ. έναντι ζημιών €48,6 εκατ. το 2013.  Υπενθυμίζεται ότι στην αντίστοιχη περσινή περίοδο υπήρξε η εφάπαξ λογιστική χρέωση στα αποτελέσματα ποσού €11,8 εκατ. που αφορούσε την αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω της αύξησης του συντελεστή φορολογίας  από το 20% στο 26%.  Η αισθητή βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην μείωση των ζημιών κατά €13,1 εκατ. της αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων σε σχέση με το 2013.

Η  Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε €431 εκατ. (€5,4 ανά μετοχή) έναντι €296 εκατ. που ήταν την 31/12/2013. Η επιτυχής Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και η πώληση των ιδίων μετοχών συνεισέφεραν € 162 εκατ., μετά από σχετικά έξοδα, στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.)

2014

2013

%

Αναλογικό (Pro–Forma) EBITDA προ αποτιμήσεων

28,0

25,6

9%

Ζημιές από αποτίμηση

-30,3

-43,4

Καθαροί Τόκοι

-19,8

-20,2

Φόροι

-0,1

-9,0

Ενοποιημένα Αποτελέσματα

-23,5

-48,6

 

 

 

 

 

NET ASSET VALUE ( € εκατ. )

431

296

 

Η μετοχή της LAMDA Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή. Από τις αρχές του έτους η  μετοχή κινείται πτωτικά κατά 4%, ενώ ο γενικός δείκτης έχει απολέσει 7% της αξίας του.  Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής €3,23 στις 23/03/2015 το τρέχον discount σε σχέση με το NAV διαμορφώνεται σε 40% έναντι της καθαρής αξίας του ενεργητικού ανά μετοχή.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“Net Loan to Value”) ανέρχεται στο 39,2% επίπεδο αρκετά ικανοποιητικό το οποίο και  βελτιώθηκε αισθητά μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2014

  • Τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €150 εκατ. με καταβολή μετρητών και επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς      επενδυτικής κοινότητας στην εταιρεία μας. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της  κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας της εταιρείας με σκοπό την      ολοκλήρωση  υφιστάμενων επενδυτικών  σχεδίων, τη συμμετοχή σε νέα projects και τη βέλτιστη διάρθρωση του κεφαλαίου κίνησης.
  • Να σημειωθεί επίσης ότι κατά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Blackstone / GSO εισήλθε ως στρατηγικός επενδυτής. Η εν λόγω στρατηγική συμμετοχή αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την Εταιρεία μας σε επίπεδο στρατηγικής και τεχνογνωσίας ενώ παράλληλα θα ενισχύσει και την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην      υλοποίηση των επιχειρηματικών της σχεδίων.

Τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία του 2014 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.lamdadev.com και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.