ΕΧΑΕ: H χρηματοοικονομική εικόνα στις 30.6.2015, σχόλια, δείκτες, σημειώσεις, παρατηρήσεις - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΕΧΑΕ: H χρηματοοικονομική εικόνα στις 30.6.2015, σχόλια, δείκτες, σημειώσεις, παρατηρήσεις

31.07.2015 15:27
EXAE: Το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου μειώθηκε στα 173 εκατ. ευρώ από τα 189,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Αποτιμάται σε 303 εκατ. ευρώ στη τιμή των 4,6400 ευρώ.
Με πωλήσεις 18,5 εκατ. ευρώ από 26,8 εκατ.. Με τα ebitda στα 8,07 εκατ. ευρώ από τα 16,9 εκατ. πέρυσι. Τα κέρδη στα 5,43 εκατ. ευρώ από 13,44 εκατ. στο 2014.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες στα  17,27 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 είχαν βρεθεί στα 4,56 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 1,75 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης κυριολεκτικά ανύπαρκτο.
ΕΧΑΕ(Ι): Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών κατέβαλε το ποσό των 0,72 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 236 ατόμων.
ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 12μήνου: Στα 3,4800 και 8,4800 ευρώ. Στο 2015 εμφανίζει κίνηση μεταξύ των 3,4800 και 6,8000 ευρώ, με μέσο όρο τα 5,2000 ευρώ, στο -0,22%  και με κομένο το μέρισμα του 0,1500 ευρώ. (ονομαστική αξία 0,7400 και λογιστική 2,65    00 ευρώ).
ΕΧΑΕ -6μηνο 2015: Εμφανίζει σύνολο ενεργητικού 507,7 εκατ. ευρώ (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 23 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 4,3 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3,7 εκατ. ευρώ.
Eπίσης σε 6,4 εκατ. ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες (από 6,6 εκατ.) και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε 466 εκατ.(από 562 εκατ.)
Στα 334,8 εκατ. ευρώ βρέθηκε το σύνολο των υποχρεώσεών της από 414,3 εκατ. στις 31.12.2014. Δανεισμός καθαρός μακροπρόθεσμος 0 εκατ.ευρώ – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 7,51 εκατ.ευρώ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ΜΗΔΕΝ εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 327,2 εκατ. ευρώ. 
Η συνολική αξία των συναλλαγών (11,9 δις) εμφανίζεται αισθητά μειωμένη κατά 34% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο (18,15 δις). Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του εξαμήνου ανήλθε σε 101,8 εκ. έναντι 150,0 εκ του περσινού πρώτου εξαμήνου, εμφανίζοντας μείωση κατά 32%, ενώ συγκρινόμενη με το περσινό δωδεκάμηνο εμφανίζει μείωση κατά 20%.
Στην αγορά παραγώγων, η πτώση των τιμών στο εξάμηνο, σε συνδυασμό με την σημαντική αύξηση των συμβολαίων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων του Ομίλου κατά 3,7% σε 2,1 εκ.
Συγκεκριμένα, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων (95,0 χιλ) αυξήθηκε κατά 104% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2014 (46,5 χιλ). Το μέσο έσοδο ανά συμβόλαιο στην αγορά παραγώγων εμφάνισε σημαντική μείωση κατά 49% (από 0,366 σε 0,188) το ίδιο διάστημα.
ΕΧΑΕΗ Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 3/6/2015, αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου 0,1100 ανά μετοχή ή ποσού 7,19 εκατ.ευρώ. Η αποκοπή του δικαιώματος της επιστροφής κεφαλαίου δεν ορίστηκε ακόμα λόγω της επιβολής της Τραπεζικής αργίας και των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).
Η πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία επεβλήθη η «τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» και είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο του ΧΑ θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις αγορές αξιών και παραγώγων και κατά συνέπεια θα επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα και την κερδοφορία του Ομίλου και της Εταιρείας.
Σύμφωνα με τον ν. 4334/2015 αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και αυξάνεται από 80% σε 100% η προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Ο Όμιλος χρησιμοποίησε το 29% για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του εξαμήνου 2015.

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017