Φ.ΝΑΚΑΣ: Το α’ 6μηνο της χρήσης 2019/20 και οι εκτιμήσεις για την συνέχεια

Φ.ΝΑΚΑΣ: Το α’ 6μηνο ετήσιας χρήσης που λήγει στις 30.6.2020

Στοιχεία απόδοσης σε ενοποιημένη βάση

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €11,8 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 6% περίπου συγκριτικά με το ποσό των €11,1 εκ. της προηγούμενης περιόδου. Τα
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων ανήλθαν σε κέρδη €1,3 εκ. συγκριτικά με κέρδη €1,14 εκ. της προηγούμενης
περιόδου σημειώνοντας αύξηση κατά 14% περίπου.

Στην αύξηση αυτή συνετέλεσε η 1η εφαρμογή του IFRS 16, με την οποία €0,17 εκ. περίπου δαπανών, παρουσιάζονται ως αποσβέσεις και χρηματοοικονομικό κόστος αντί του κόστους διάθεσης. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €755 χιλ. περίπου στα ίδια επίπεδα συγκριτικά με τα κέρδη €757 χιλ. της προηγούμενης περιόδου.

 • Σύνολο καθαρής θέσης: 17,83 εκατ. ευρώ
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 4,07 εκατ.
 • ΤΑΜΕΙΟΝ: 3,2 εκατ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 0,87 εκατ. ευρώ
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ 6μηνου (ΧΡΗΣΗ 2019/2020): 11,8 εκατ. από 11,1 εκατ.
 • ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 9 εκατ.
 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 2,9 εκατ.
 • ΚΕΡΔΗ: 579 χιλ από 571,5 χιλ. ευρώ
 • ΕΒΙΤDA: 1,3 εκατ. από 1,1 εκατ. ευρώ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: +1,32 εκατ. από +1,07 εκατ. ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΙΜΗ: 1,5900 – Κ/φση: 10,08 εκατ. ευρώ – δείκτης δαν. μόχλευσης 0,05 – netdebt/ebitda ανύπαρκτο(!!) ev/ebitda 9 (6μηνου) p/bv 0,56 και p/e 17,4 (6μηνου)

Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 1,010 1,590 70,97
30 ημερών 0,930 2,280 -18,46
3 μηνών 0,930 2,660 -21,29
6 μηνών 0,930 2,660 -14,74
12 μηνών 0,930 2,660 4,57
 • Φ.ΝΑΚΑΣ – Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού:

Κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η
πανδημία του κορωνοϊού – Covid-19, με αποφάσεις των Ελληνικών Αρχών από την 11η
Μαρτίου 2020 έχουν κλείσει τα ιδιόκτητα ωδεία του Ομίλου και από την 18η Μαρτίου 2020 όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής πώλησης που διαθέτει η μητρική εταιρεία.

 • Οι οικονομικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου, κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτιμηθούν επαρκώς.
 • Με δεδομένα ότι,μοναδική πηγή εσόδων του Ομίλου παραμένει το Ε-Commerce και προς το παρόν τα καταστήματα της θυγατρικής στην Κύπρο καθώς και την παραδοχή ότι η κατάσταση αυτή θα διαρκέσει έως την 30η Απριλίου 2020, η μείωση του κύκλου εργασιών θα μπορούσε να υπερβεί το €1 εκατ.

Τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που ελήφθησαν από την Ελληνική κυβέρνηση, εκτιμάται ότι για τον Όμιλο ίσως προσεγγίσουν τις €300 χιλ, με συνέπεια την ισόποση ελάφρυνση των αποτελεσμάτων από λειτουργικές δαπάνες του χρονικού διαστήματος αυτού.

 • Με τα δεδομένα αυτά δεν υφίστανται οι συνθήκες εκείνες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρή αμφιβολία για τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου, ο οποίος διαθέτει καθαρή θέση €18 εκατ. περίπου καθώς και μεγάλη ρευστότητα.
  Με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Φεβρουαρίου 2020 αποφασίστηκε η διανομή
  μερίσματος ποσού € 380.400 ήτοι €0,06 ανά μετοχή.

Κυριότερος κίνδυνος για την πορεία του Ομίλου είναι η ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη των
προσπαθειών περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού – Covid-19 και πέρα της 30ης
Απριλίου 2020, η οποία εκτός της περαιτέρω απώλειας κύκλου εργασιών και μικτού
κέρδους, θα μπορούσε να επιφέρει αλλαγές σε καταναλωτικές συνήθειες, σημαντική
ύφεση και περιορισμό της κατανάλωσης καθώς και ενδεχομένως νέα δημοσιονομική
κρίση.