Eurobank: Οικονομικά Στοιχεία Β΄Τριμήνου 2015 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Eurobank: Οικονομικά Στοιχεία Β΄Τριμήνου 2015

28.09.2015 11:54

Οικονομικά Στοιχεία Β΄ Τριμήνου 2015

 

 Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών και λοιπών εσόδων) κατά 1,1% έναντι του Α΄ τριμήνου 2015 σε €204εκ.  Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση.
 Υποχώρηση νέων δανείων σε καθυστέρηση σε €119εκ., από €391εκ. το Α΄ τρίμηνο 2015.  Μείωση καταθέσεων κατά €3,9δισ. το Β΄ τρίμηνο 2015 σε €31,0δισ., σταθεροποίηση μετά τον Ιούνιο.  Χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα €32,7δισ. στο τέλος Ιουνίου. Τρέχουσα χρηματοδότηση €31,8δισ.  Συνεχιζόμενη βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων των διεθνών δραστηριοτήτων. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 1,1% έναντι του Α΄ τριμήνου 2014. Ειδικότερα:
– Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,4% σε €378εκ. το B΄ τρίμηνο 2015, από €373εκ. το Α΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα και της αύξησης του περιθωρίου χορηγήσεων έναντι του Α΄ τριμήνου 2015. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα μειώθηκε σημαντικά μετά το τέλος του Β΄ τριμήνου 2015. – Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 10,8% σε ετήσια βάση το Α΄ εξάμηνο 2015. Στο τρίμηνο υποχώρησαν κατά 5,4% σε €72εκ., εξαιρουμένου όμως του κόστους εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου, τα έσοδα προμηθειών παρέμειναν σταθερά σε €88εκ.
– Τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 0,5% έναντι του Α΄ τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε €247εκ. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών υποχώρησαν σε €119εκ., από €391εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω των δανείων προς επιχειρήσεις και στεγαστικά. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 34,3% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες και διαμορφώθηκαν σε €52,8δισ.
Τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά διαμορφώθηκαν σε €27,4δισ. και €25,3δισ. αντίστοιχα στο τέλος του Β΄ τριμήνου 2015. Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά €3,9δισ. το Β΄ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €31,0δισ. στο τέλος Ιουνίου 2015, απόρροια της πολιτικής αστάθειας και των εκροών που καταγράφηκαν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Ιουνίου.
Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα αυξήθηκε από €29,1δισ. στο τέλος Μαρτίου σε €32,7δισ. στο τέλος Ιουνίου, εκ των οποίων €9,8δισ. από την ΕΚΤ και €22,9δισ. από τον ELA. Οι συνθήκες ρευστότητας (καταθέσεις και χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα) βελτιώθηκαν από το τέλος Ιουνίου και μετά, με τη χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα να ανέρχεται σε €31,8δισ. το Σεπτέμβρη, εκ των οποίων €22,2δισ. ELA. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων από τις διεθνείς δραστηριότητες βελτιώθηκαν σε €67εκ., από €63εκ. το Α΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα της αύξησης των οργανικών εσόδων και της περαιτέρω ορθολογικοποίησης των δαπανών.
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη και Δείκτες
Β΄ Τρίμηνο 2015 Α΄ Τρίμηνο 2015 Δ Καθαρά Έσοδα από Τόκους €378εκ. €373εκ. 1,4% Καθαρά Έσοδα Προμηθειών €72εκ. €77εκ. -5,4% Λειτουργικά Έξοδα €247εκ. €248εκ. -0,5% Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων €204εκ. €202εκ. 1,1% Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) €52,8δισ. €52,9δισ. -0.2% Σύνολο Καταθέσεων €31,0δισ. €34,9δισ. -11,3% Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 34,3% 34,0% 0,3% Αριθμός Προσωπικού 16.760 16.990 -1,4% Η Ουκρανία λογίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. 28 Σεπτεμβρίου 2015 2 Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης
Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. (“Eurobank” ή η “Τράπεζα”), αλλά δε συνιστά ούτε θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι συνιστά ανακοίνωση ή/και παρουσίαση των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Eurobank για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 (“Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις”).
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα βασίζονται σε γεγονότα που έχουν επισυμβεί και σε συνθήκες που επικρατούν κατά την ημερομηνία της παρούσας και, περαιτέρω, τελούν υπό την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της επισκόπησης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων από τους ορκωτούς ελεγκτές της Τράπεζας.
Η δημοσίευση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων έχει παραταθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015, σύμφωνα με την από 25.9.2015 σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2100/25.9.2015), προκειμένου η διοίκηση της Τράπεζας να είναι σε θέση να δημοσιοποιήσει προσηκόντως και να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα της εν εξελίξει συνολικής αξιολόγησης που διεξαγάγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και περιλαμβάνει έλεγχο της ποιότητας του ενεργητικού ((asset quality review) και άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test).
Συνεπώς, η κατάρτιση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων εξελίσσεται και επομένως η παρούσα ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει (i) ορισμένα βασικά στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης συνολικών εσόδων, καθώς και άλλους βασικούς δείκτες επίδοσης, όπως προβλέψεις από ζημίες δανειακού χαρτοφυλακίου, υπόλοιπο και αναλογία κάλυψης μη εξυπηρετούμενων κινδύνων, κέρδη/ζημίες προ και μετά φόρων και καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, και (ii) τους δείκτες των εποπτικών κεφαλαίων της Eurobank και τις πιθανές κεφαλαιακές ανάγκες της.
Οι ανωτέρω πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ουσία και στο περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Κατά συνέπεια, η πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για οποιοδήποτε σκοπό (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αγοράς ή της πώλησης κινητών αξιών της Eurobank ή για τη λήψη εμπεριστατωμένης απόφασης σχετικής με αυτές τις κινητές αξίες), και η Eurobank αποποιείται ρητά οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης.
Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες οικονομικές επιμετρήσεις που δεν ορίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς βάσει των οποίων η Τράπεζα καταρτίζει και παρουσιάζει τις οικονομικές καταστάσεις της, ή/και οι οποίες δεν παρατίθενται διακριτά σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Η παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να περιλαμβάνει αναφορές σε γεγονότα και εκτιμήσεις που ανάγονται στο μέλλον. Αυτές οι αναφορές που ανάγονται στο μέλλον βασίζονται σε τρέχουσες εκτιμήσεις και προβολές μελλοντικών γεγονότων και τάσεων, που ενδέχεται να επηρεάσουν ή να μην επηρεάσουν την Eurobank.
Αυτές οι αναφορές που ανάγονται στο μέλλον υπόκεινται σε πολλούς κινδύνους και αβεβαιότητες, και υφίστανται σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να επιδράσουν κατά τρόπο τέτοιο ώστε τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα των αναφορών που ανάγονται στο μέλλον, ορισμένοι από τους οποίους (παράγοντες) εκφεύγουν του ελέγχου της Eurobank.
Επομένως, δεν θα πρέπει να αποδίδεται βασιμότητα υπέρ το δέον σε αναφορές που ανάγονται στο μέλλον. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ούτε αποτελεί μέρος ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως προφορά, πρόσκληση ή προσέλκυση για την ανάληψη ή την αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών σε οποιαδήποτε χώρα, ή ως προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας αναφορικά με κινητές αξίες της Eurobank.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017