CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση 2014 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση 2014

01.04.2015 08:12

Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 Δελτίο Τύπου

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014

 

Αυξημένος κατά 40% ο κύκλος εργασιών και κατά 23% το περιθώριο μεικτού κέρδους. Οι έκτακτες ζημίες από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου οδήγησαν στη διαμόρφωση ζημιογόνου αποτελέσματος Η εταιρεία CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

 

 Κύκλος Εργασιών: € 1.040,3 εκατ. έναντι € 745,7 εκατ. το 2013 (+39,50%)

 Μικτό Κέρδος: € 14,3 εκατ. έναντι € 11,6 εκατ. το 2013 (+22,95%)

 EBITDA: € 3,2 εκατ. έναντι € 4,1 εκατ. το 2013 (-22,29%)

 Κέρδη προ φόρων: € 0,4 εκατ. έναντι € 4,0 εκατ. το 2013 (-88,96%)

 Ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας: € 1,7 εκατ. έναντι κερδών € 2,5 εκατ. το 2013

 Ίδια κεφάλαια (31/12/2014): € 45,6 εκατ. (-3,42%).

 

Κύκλος Εργασιών

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά τη χρήση του 2014 ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο € και ανήλθε σε € 1,040.3 εκατ. έναντι € 745,7 εκατ. το 2013, καταγράφοντας μεγέθυνση κατά 39,50%

 

Η διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στη Βραζιλία συνέβαλε αξιοσημείωτα στην αύξηση του κύκλου εργασιών της χρήσης. Κερδοφορία Το μικτό κέρδος του ομίλου αυξήθηκε κατά 22,95% ανερχόμενο σε €14,3 εκατ. έναντι € 11,6 εκατ. το 2013. Η αύξηση του μικτού κέρδους είναι απόρροια της αύξησης του κύκλου εργασιών. Ο περιορισμός του περιθωρίου μικτού κέρδους οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ποσοστού που επιστρέφεται στους παίκτες ως κέρδη (payout), όπως και στην αύξηση των δαπανών εξυπηρέτησης πελατών και εκκαθάρισης συναλλαγών.

 

Προκειμένου να υποστηριχτεί η προώθηση των υπηρεσιών του ομίλου και με γενικότερο στόχο τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς, αλλά και ειδικότερα κατά την περίοδο διεξαγωγής του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου, έγιναν κατά τη χρήση σημαντικές δαπάνες διαφήμισης αξιοποιώντας και το επιπρόσθετο κανάλι επικοινωνίας της τηλεόρασης. Πέρα από το βραχυπρόθεσμο όφελος απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της πελατειακής βάσης ώστε να δημιουργούνται οι βάσεις μεσο-μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

 

Η σημαντική αύξηση των εν λόγω δαπανών οδήγησε στη συγκράτηση της λειτουργικής κερδοφορίας για τη χρήση του 2014. Ειδικότερα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 3,2 εκατ. έναντι € 4,1 εκατ. το 2013 σημειώνοντας μείωση 22,29%. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με έκτακτες μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ύψους € 500 χιλ.

 

Τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής και επενδυτικής λειτουργίας διαμορφώθηκαν ισχυρά αρνητικά καταγράφοντας ζημία € 2,3 εκατ. περίπου. Aφορά στη ζημία από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας σε κινητές αξίες στις 31.12.2014 και κυρίως στην απομείωση αξίας μειοψηφικής συμμετοχής σε εταιρεία που εντάχθηκε στο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών του ομίλου το 2010.

 

Η παραπάνω ζημία οδήγησε στη διαμόρφωση ζημίας στα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) τα οποία το 2014 διαμορφώθηκαν αρνητικά κατά € 1,7 εκατ. έναντι κερδών ύψους € 2,5 εκάτ. το 2013.

 

Κεφαλαιακή διάρθρωση

 

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2014 ανήλθαν € 45,6 εκατ. Η Εταιρεία και ο όμιλος σήμερα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση με σημαντικό ύψος ιδίων κεφαλαίων και περιορισμένες υποχρεώσεις, εκ των οποίων οι δανειακές εξαντλούνται στο υπόλοιπο της χρηματοδοτικής μίσθωσης για την αγορά του κτιρίου που στεγάζεται η έδρα της Εταιρείας.

 

Το σημαντικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τις ελάχιστες δανειακές υποχρεώσεις και τις περιορισμένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης παρέχουν προστασία για την Εταιρεία αναφορικά με τους κινδύνους που προκύπτουν από την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία. Ο σχετικός δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων/ίδια κεφάλαια) διαμορφώθηκε στις 31/12/2014 στο 0,12. Ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακής ψυχαγωγίας

 

Η εταιρεία Sporting Odds Ltd, θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Gaming VC group, αδειοδοτημένη στην Αγγλία από την Βρετανική επιτροπή παιγνίων (Gambling Commission) και εκ των στρατηγικών συνεργατών του ομίλου Centric, έχει υπαχθεί εθελοντικά στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Στην Κύπρο λειτουργεί βάσει του νόμου 106/2012.

 

Ο Ροδόλφος Οντόνι, Διευθύνων Σύμβουλος της Centric δήλωσε: “Το 2014 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Ανταποκριθήκαμε θετικά ενισχύοντας το μέγεθος της δραστηριότητας και της πελατειακής μας βάσης. Το ζημιογόνο αποτέλεσμα είναι απόρροια έκτακτων ζημιών που αφορούν προηγούμενες χρήσεις και που δεν επηρεάζουν ούτε την ταμειακή ροή του ομίλου ούτε τις προοπτικές ανάπτυξης του. Παρά το δύσκολο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον συνεχίζουμε να κοιτάμε μπροστά σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα ανάπτυξης των εργασιών μας.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017