Alpha Bank: Ζημίες -834 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2015 λόγω προβλέψεων 2,35 δισ – Αισιόδοξη η διοίκηση για την ΑΜΚ | Mikrometoxos.gr

Alpha Bank: Ζημίες -834 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2015 λόγω προβλέψεων 2,35 δισ – Αισιόδοξη η διοίκηση για την ΑΜΚ

31.10.2015 23:26
Αισιόδοξη η διοίκηση της Alpha bank για την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση της
Ζημιές ύψους -834 εκ ευρώ εμφάνισε στο 9μηνο του 2015 η Alpha Bank. Κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης των προβλέψεων στο δεύετρο τρίμηνο του 2015. Οι συνολικές προβλέψεις για προβληματικά δάνεια διαμορφώθηκαν στα 2,35 δισ ευρώ.

.Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1 διαμορφώθηκε στο 12,5% με τα ίδια κεφάλαια να διαμορφώνονται περίπου στα 6,6 δισ.

Κύριες Εξελίξεις

– Οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, ήτοι μόλις Ευρώ 263 εκατ., μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review – “AQR”) και υπό το βασικό σενάριο της Συνολικής Αξιολογήσεως (Comprehensive Assessment – “CA”).
Η επίδοση αυτή επιτυγχάνεται, παρά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών προς το Δημόσιο το 2014 και το υψηλότερο ελάχιστο όριο του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 9,5%.
Υπό το δυσμενές σενάριο, οι κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται σε Ευρώ 2.743 εκατ., με ελάχιστο όριο του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 8,0%.
– Το αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού ύψους Ευρώ 1.746 εκατ. καλύπτεται επαρκώς από την κεφαλαιακή θέση της Τραπέζης. Το ύψος του αποτελέσματος οφείλεται πρωτίστως σε Προβλέψεις από τη Συλλογική Αξιολόγηση Δανείων και δευτερευόντως στον Έλεγχο των Φακέλων Πιστοδοτήσεων.
– Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 12,5% την 30.9.2015, η οποία επηρεάζεται θετικά από τη βελτίωση των τιμών στους τίτλους του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου κατά το γ΄ τρίμηνο. Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 6,6 δισ. και Λογιστική Αξία ανά Μετοχή Ευρώ 0,51.
– Περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσεως της Τραπέζης μετά την ανακοίνωση προαιρετικής προτάσεως για την ανταλλαγή υφισταμένων ομολογιακών τίτλων συνολικής περιμέτρου Ευρώ 1,1 δισ.
– Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων συνεχίζει να βελτιώνεται στο εννεάμηνο 2015, αυξημένο κατά 9% σε ετήσια βάση σε Ευρώ 871,6 εκατ., κυρίως λόγω της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων και της σταθερής αποδοτικότητας των λειτουργικών εσόδων. To Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων του γ΄ τριμήνου σε ετησιοποιημένη βάση υπερβαίνει εις το τριπλάσιο τις παραδοχές που έχουν ενσωματωθεί στο δυσμενές σενάριο της Συνολικής Αξιολογήσεως.
Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων για το εννεάμηνο 2015 διαμορφώθηκε σε 49,2% έναντι 53,4% την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους.
– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 26,7 δισ., βελτιωμένη κατά Ευρώ 1,1 δισ. μετά το β΄ τρίμηνο 2015, ως συνέπεια της επιβολής περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015.
– Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 67% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, ύστερα από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ύψους Ευρώ 2,4 δισ. το εννεάμηνο, οι οποίες αποδίδονται στις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν από την 30 Ιουνίου 2015.
Η επιδείνωση στο οικονομικό περιβάλλον ως συνέπεια των ανωτέρω ιδιαιτέρων οικονομικών συνθηκών αποτυπώθηκε και στο αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού, ο οποίος διενεργήθηκε για εποπτικούς σκοπούς.
O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: “
Στο πλαίσιο ενός ευμετάβλητου περιβάλλοντος, διατηρήσαμε τη λειτουργική μας επίδοση. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 872 εκατ., αυξημένο κατά 9% σε ετήσια βάση, λόγω του χαμηλότερου κόστους καταθέσεων και της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων κατά 8% σε ετήσια βάση.
Με τον υψηλότερο Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων στο τραπεζικό σύστημα και με συνολικό απόθεμα προβλέψεων που ανέρχεται σε Ευρώ 15,2 δισ., είμεθα έτοιμοι να εφαρμόσουμε στρατηγικές ενεργού διαχειρίσεως για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, τόσο στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο όσο και στη λιανική τραπεζική, με στόχο την αύξηση της ανακτήσιμης αξίας τους.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποιήσεως έως το τέλος του τρέχοντος έτους και στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως. Oι θετικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών θα επιτρέψουν στην Alpha Bank να επωφεληθεί από την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης και της σταθερότητος στον τραπεζικό τομέα”

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017