Πώς καλύφθηκε η ΑΜΚ της Εθνικής Τράπεζας | Mikrometoxos.gr

Πώς καλύφθηκε η ΑΜΚ της Εθνικής Τράπεζας

10.12.2015 12:59

Με την εισφορά του ποσού που αντιστοιχούσε στο ΤΧΣ (676,5 εκατ. ευρώ) και τη μετατροπή σε κοινές των προνομιούχων μετοχών που κατέχει το Δημόσιο, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης της Εθνικής Τράπεζας. Στην ΑΜΚ εισφέρθηκαν 2,192 δισ, ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται η αξία ομολόγων και υποχρεώσεων της τράπεζας που μετατράπηκαν σε μετοχές.

Οπως επισημαίνει  σε ανακοίνωση της η Εθνική, με τη συμβολή ιδιωτικών κεφαλαίων και με την συμβολή του ΤΧΣ υπερκαλύφθηκε το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου (4,482 δισ. ευρώ) με βάση τη σχετική απόφαση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Τα αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών:

Α. αύξηση κατά ποσό Ευρώ 457.455.543,30, καλύφθηκε με  καταβολή μετρητών, με ανάληψη 1.524.851.811 Νέων Μετοχών στο πλαίσιο τηςΔιεθνούς Προσφοράς,

Β. αύξηση κατά ποσό Ευρώ 299.955.738,30, καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών, με ανάληψη 999.852.461 Νέων Μετοχών στο πλαίσιο τηςΔημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα,

Γ. αύξηση κατά ποσό Ευρώ 694.906.185, καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών που προέρχονται από την εθελοντική άσκηση διαχείρισης παθητικού – Πρόταση Ανταλλαγής Τίτλων, με ανάληψη 2.316.353.950 Νέων Μετοχών από τους κατόχους των ως άνω τίτλων στο πλαίσιο της άσκησης διαχείρισης παθητικού,

Δ. αύξηση κατά ποσό Ευρώ 63.593.954,70, καλύφθηκε με εισφορά σε είδος που συνίσταται στην αναγκαστικήμετατροπή σε Νέες Μετοχές υποχρεώσεων της Τράπεζας και στην ανάληψη 211.979.849 Νέων Μετοχών από τους δικαιούχους των υποχρεώσεων που υπήχθησαν στην Αναγκαστική Μετατροπή

Ε. αύξηση κατά ποσό Ευρώ 676.460.748, καλύφθηκε με εισφορά εις είδος ομολόγων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας με ανάληψη 2.254.869.160 Νέων Μετοχών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Με την ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε την ως άνω κατανομή και διάθεση των 7.307.907.231 Νέων Μετοχών στους νέους μετόχους της Τράπεζας.

Σημειωτέον ότι συνεπεία της έκδοσης της υπ. αριθμ. 45/7.12.2015 ΠΥΣ μετατράπηκαν αναγκαστικά σε 1.603.700.987 κοινές μετοχές της Τράπεζας, το σύνολο των τότε υφιστάμενων προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας.

Μετά την ως άνω ολοκλήρωση της Συνολικής Αύξησης και της μερικής κάλυψης αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του την 09.12.2015 πιστοποίησε με σχετική απόφασή του την ως άνω καταβολή της Αύξησης με μετρητά και εισφορές σε είδος, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 2.744.145.458,10, διαιρούμενο σε 9.147.151.527 μετοχές κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών σε άυλη μορφή με πίστωση της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών στο ΣΑΤ, σύμφωνα με τις σχετικές εγγραφές.

Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την από 8.12.2015 συνεδρίασή του, σε εφαρμογή της από 17.11.2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφάσισε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους Ευρώ 2.029.200.000, με την έκδοση 20.292 υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης 100.000 ευρώ η κάθε μία, οι οποίεςδιατέθηκαν αποκλειστικά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά τα προβλεπόμενα στις παρ.2 και 5γ. του του ν. 3864/2010, στην υπ. αριθμ. 36/2015 ΠΥΣ και στο ν.3156/2003, όπως ισχύουν. Κατόπιν της υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Εγγραφής και του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου που συνομολογήθηκε μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την από 9.12.2015 συνεδρίασή του πιστοποίησε την εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας αξίας ευρώ 2.029.200.000 σε ολοσχερή κάλυψη του ποσού του ως άνω ομολογιακού δανείου, κατόπιν της αποτίμησης αυτών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 3 ν.3864/2010, όπως ισχύει.

Κατά τα ανωτέρω, εάν στο ως άνω αναφερόμενο ποσό κάλυψης της Αύξησης, όπως προκύπτει σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, προστεθεί η ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1) του Ομίλου της Τράπεζας που συνεπάγονται: (α) η Αναγκαστική Μετατροπή των προνομιούχων μετοχών ΠΑΨ του εδαφίου μζ του αρ. 4 του Καταστατικού της Τράπεζας, (β) το κεφαλαιακό κέρδος από την Πρόταση Ανταλλαγής Τίτλων και (γ) η έκδοση και κάλυψη των Μετατρέψιμων Ομολογιών της Τράπεζας από το ΤΧΣ, τότε υπερκαλύπτεται το σύνολο των προσδιορισθεισών Κεφαλαιακών Αναγκών της Τράπεζας υπό το δυσμενές σενάριο (Ευρώ 4.482 εκατ.) με βάση τη σχετική απόφαση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017