Τι μας έδειξε το 6μηνο για την Ελληνικά Καλώδια –

ΕΛΚΑ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 221 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015[ +26% έναντι του 2014, στα 175 εκατ. ευρώ] εμφανίζοντας αντίστοιχη αύξηση του όγκου πωλήσεων των βασικών προϊόντων του.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 21,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 358 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) ανήλθε σε κέρδη 14,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,7 εκατ. ευρώ το 2014.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στο μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και στις αυξημένες πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 

Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2014 είχαν επιβαρυνθεί λόγω υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο εργοστάσιο της Fulgor (κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ ή 0,0756 ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 242 εκατ. ευρώ την 30/6/2015 έναντι 218 εκατ. ευρώ την 31/12/2014, που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης λόγω του μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων. Οι επενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ.

ΕΛΚΑ: Αποτιμώνται σε 28,5 εκατ. ευρώ, με το P/bv στο 0,32 και στη 5ετία εμφανίζει απώλειες 16%. Τιμή 20.9.2010 στα 1,1600 ευρώ και τώρα 0,9660 ευρώ. Διαδρομή 5ετίας 0,5600 και 2,3200 ευρώ με μέσο όρο 1,3000 ευρώ. ΧΑΜ – ΥΨΗΛΑ 2015: 0,5600 και 1,1500 ευρώ. Στο – 53,26% ο γ.δ. και στο -98,14% ο ΔΤΡ.

Ταμειακά Διαθέσιμα 8,94 εκατ. ευρώ, δανεισμός 250,4 εκατ. και φυσικά υψηλός ο Δείκτης Δανειακής Μόχλευσης με την καθαρή θέση των 90 εκατ. ευρώ στο 2,7. Για αμοιβές καταβλήθηκαν 524 χιλ. ευρώ.

Απαιτήσεις από πελάτες 102 εκατ. από 52,6 εκατ το 2014 και αποθέματα 107,6 εκατ. έναντι των 92,6 εκατ. του 2014. Αρνητικές οι ταμειακές ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες κατά 16,3 εκατ. ευρώ και απασχολεί προσωπικό 1236 ατόμων από 1222 άτομα πέρυσι.

Από το “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ” του περασμένου Σαββάτου 19.9.2015