ΙΝΛΟΤ – απάντηση σε αναγνώστη

INLOT-απάντηση:

Ζημιές 31 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 5,9%, και ανήλθε στα 958,7 εκατ. ευρώ από 905,5 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2014.

Ο κύκλος εργασιών χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών ύψους 40,8 εκατ. ευρώ έφτασε τα 917,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 87,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,3 εκατ. ευρώ (-2,6%) συγκριτικά με το α’ εξάμηνο 2014. 

Χωρίς την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών ύψους 5,2 εκατ. ευρώ, τα EBITDA έφτασαν τα 81,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015, μειωμένα κατά 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. 

Τα κέρδη EBITDA το α’ εξάμηνο του 2015 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 80,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,4% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2014. 

Το β’ τρίμηνο του έτους τα EBITDA ανήλθαν στα 41 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη EBITDA του β’ τριμήνου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 38,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26,7% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2014.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για την περίοδο διαμορφώθηκαν στα -31 εκατ. ευρώ.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές στο α’ εξάμηνο 2015 μειώθηκαν στα 8 εκατ. από 31 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2014, επηρεασμένες από αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 30,7 εκατ. ευρώ. 

Οι επενδύσεις (capex) το α’ εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκαν στα 36 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με επενδύσεις ύψους 29,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2014. 

Ο καθαρός δανεισμός στις 30 Ιουνίου 2015 ανήλθε σε 416,1 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 34,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2014 (381,4 εκατ. ευρώ).

Η ΜΕΤΟΧΗ: Πολύ καλή η πορεία της εφέτος στο +60% περίπου, με τιμή στα 1,0900 στο ξεκίνημα… Και με υψηλό στα 1,8600 στις 7.5.2015…