Το Top-5 των εταιριών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης σε αριθμούς

Το Top-5 των εταιριών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης

Του Μ.Χ.

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

 

Αποτίμηση: Τα μονοψήφια ΡΕ στις τέσσερις από τις πέντε εταιρίες ενσωματώνουν τους σημαντικούς κινδύνους του εσωτερικού περιβάλλοντος. Στην περίπτωση της Coca Cola η παράλληλη διαπραγμάτευση στην αγορά του Λονδίνου φαίνεται να έχει βοηθήσει στο να αποτυπωθούν οι προοπτικές σε σημαντικό βαθμό στην τιμή της μετοχής. Όπως και να έχει η

 

Που βρίσκονται οι εκτιμήσεις της αγοράς για την χρήση του 2015 και πως διαμορφώνονται οι αποτιμήσεις

 

Εκτιμήσεις 2015

(σε εκατ. ευρώ)

Αποτίμηση Πωλήσεις ΕΒΙΤDA Καθαρά κέρδη ΡΕ 2015
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 1.025,85 7.829,9 336,9 240,0 4,3x
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 1.332,57 9.302,1 560,5 180,4 7,38x
FOLLI – FOLLIE 1.298,79 1.111,8 254,8 163,2 7,9x
ΟΠΑΠ 2.226,62 5.839,2 384,2 212,0 10,5x
COCA COLA 6.473,95 6.557,4 811,3 288,7 22,4x

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή, εκτιμήσεις της αγοράς

————————

Πωλήσεις
Λειτουργικά Κέρδη
Καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας
Περίοδος
2015
Y-o-Y
2015
Y-o-Y
2015
Y-o-Y
2015
Y-o-Y
2014
2015
Y-o-Y
2014
2015
Y-o-Y
Σε εκατ. ευρώ
H1
(%)
2Q
(%)
H1
(%)
2Q
(%)
H1
H1
(%)
2Q
2Q
(%)
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
3.657,43
-19% 
2.035,17
-13% 
286,93
371% 
182,92
433% 
-15,77
141,80
999% 
-7,51
100,11
1433% 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
3.662,02
-18% 
1.783,52
-25% 
297,66
287% 
143,13
175% 
-88,04
66,27
175% 
-50,19
47,99
196% 
FOLLI – FOLLIE
594,27
24% 
325,64
30% 
128,12
10% 
61,77
7% 
65,96
73,20
11% 
27,67
38,71
40% 
ΟΠΑΠ
2.160,73
13% 
1.042,53
10% 
186,41
29% 
93,21
36% 
65,42
109,93
68% 
15,74
51,88
230% 
COCA COLA
3.150,90
-1% 
 
382,30
9% 
 
95,10
125,20
32% 
 
* ,