Ελλάκτωρ: Ξεφεύγει ολοένα και περισσότερο ο δανεισμός της

ΚΕΡΔΗ: Ζημίες 37 εκατ. από ζημίες 34,9 εκατ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 742,8 εκατ. ευρώ από 650,4 εκατ.

EBITDA: 79,4 εκατ. από 72,2 εκατ.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 1,488 δισ. ευρώ από 1,55 δισ. ευρώ
ΤΑΜΕΙΟ: 443 εκατ. από 703 εκατ.
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Αρνητικές κατά 36,3 εκατ. από -14,1 εκατ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 5568 άτομα από 6412 άτομα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: 4,12 δισ. ευρώ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ: 3.02 δισ. ευρώ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 864,1 εκατ. ευρ΄βω
ΚΦΣΗ: 219,5 εκατ. ευρώ
P/E: ΑΡΝΗΤΙΚΟ
P/BV: 0,255
ΔΔΜ: 1,21.