329 παραμένουν επί του πλοίου και 149 έχουν απομακρυνθεί