Χ.Α.: Ποιοί παράγοντες επηρέασαν το πρώτο τρίμηνο

Τι επηρέασε το α’ τρίµηνο

 

Προεκλογικό κλίµα, µειωµένη πιστωτική επέκταση και οι διακυµάνσεις του ευρώ και του πετρελαίου ήταν οι βασικές συνιστώσες που διαµόρφωσαν τάσεις στους ισολογισµούς των εισηγµένων εταιριών. Αναλυτικότερα:

 

Ενεργειακό κόστος:

 

Το α’ τρίµηνο ξεκίνησε µε την δυναµική της πτώσης του δ’ τριµήνου. Η µείωση των τιµών βελτίωσε αφενός τα περιθώρια κέρδους αφετέρου το κεφάλαιο κίνησης ενώ για τις εταιρίες διύλισης ο συνδυασµός των ικανοποιητικών περιθωρίων και της αύξησης της ζήτησης σε πετρέλαιο θέρµανσης και καύσιµα κίνησης διαµόρφωσε πολύ θετικές προϋποθέσεις ζήτησης σε σχέση µε πέρυσι.

 

Ισοτιµία Ευρώ/∆ολαρίου:

 

Επηρεάστηκαν αρνητικά οι εισαγωγείς, ειδικά όσοι βρίσκονται στο χώρο του λιανικού εµπορίου οι οποίοι φαίνεται ότι κράτησαν τα περιθώρια τους χαµηλά ώστε να µην χαθούν µερίδια αγοράς. Αντίθετα για όσες εταιρίες έχουν θυγατρικές στο εξωτερικό ή έχουν εξαγωγικό προσανατολισµό καταγράφηκαν πολύ υψηλές επιδόσεις ή σηµαντικά έκτακτα αποτελέσµατα.

 

Οι εκροές καταθέσεων

 

Συνεχίστηκαν και µετά την προεκλογική περίοδο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να συµπιεστεί το επιτοκιακό περιθώριο αφού ο ακριβότερος ELA ανέκοψε την τάση αύξησης που είχε παρατηρηθεί στα τελευταία τρία τρίµηνα.

 

Είναι ενδεικτικό ότι τα προ-προβλέψεων κέρδη διαµορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι.

 

Μη εξυπηρετούµενα δάνεια:

 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών µετά από ένα διάστηµα ύφεσης ξαναπήραν την ανηφόρα ως απόρροια του κλίµατος αβεβαιότητας που επικράτησε στο α’ δίµηνο του 2015.

 

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

* ,