ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Ανάλυση της χρηματοοικονομικής εικόνας 31.3.2015 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Ανάλυση της χρηματοοικονομικής εικόνας 31.3.2015

28.05.2015 12:13

ΙΝΤΡΑΛΟΤ

Σας παραθέτουμε ανάλυση του Ενεργητικού και του Παθητικού του ομίλου προς ενημέρωση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων…

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,35 δισ. (1,35 δισ. στις 31.12.2014 )

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 187,54 εκατ. ευρώ – Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 355,5 εκατ. ευρώ – Επενδύσεις σε ακίνητα: ΜΗΔΕΝ

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 158,15 εκατ.- Αποθέματα: 52,7 εκατ. – Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες: 212,5 εκατ. – Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 388,4 εκατ. – [Ταμειακά διαθέσιμα: 388,4 εκατ. ευρώ…]

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ+ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:  Μετοχικό Κεφάλαιο: 47,7 εκατ. ευρώ. Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 182,4 εκατ. ευρώ.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α): 230,07 εκατ. (217,5 εκατ. στις 31.12.2014)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β): 104,73 εκατ.  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β): 334,8 εκατ.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 742,55 εκατ. – Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 50,7 εκατ. -Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 33,2 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 193,5 εκατ. Σύνολο υποχρεώσεων (δ): 1,02 δισ. ( 1,037 δισ. στις 31.12.2014)

ΙΝΤΡΑΛΟΤ(Ι): Ο όμιλος αποτιμάται σε 286 εκατ. ευρώ στη τιμή των 1,8000 ευρώ και διαπραγματεύεται με P/bv στο 1,24 ενώ ο δείκτης δανειακής μόχλευσης ανέρχεται στο 1,68.

Η μετοχή του στα 1,8000 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 12μήνου στα 0,9900 και 2,1700 ευρώ ενώ εφέτος εμφανίζει εύρος διαπραγμάτευσης μεταξύ των 1,0500 και των 1,8600 ευρώ. Στο -13,24% στο 12μηνο και +65% εφέτος.

Ο μέσος όρος της για το 2015 στα 1,5500 ευρώ ενώ στο ίδιο διάστημα άλλαξαν χέρια 12 εκατ. τεμάχια ήτοι το 7,5% περίπου του συνολικού αριθμού. Στα 0,3000 ευρώ η ονομαστική αξία και στα 1,4500 ευρώ η λογιστική του τίτλου του..

ΙΝΛΟΤΣτα 8,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 3μηνο του 2015 έναντι ζημιών 8,53 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 499,4 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Μειωμένα τα Ebitda στα 46,2 εκατ. ευρώ από 51,6 εκατ.

Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 6,4 εκατ. ευρώ από 4,35 εκατ. στο 2014. Αρνητικός παραμένει ο πολλαπλασιαστής κερδών της μετοχής του…

Απασχολεί προσωπικό 5192 ατόμων έναντι των 5348 πέρυσι, ενώ για αμοιβές μελών δ.σ. και δ/ντικών στελεχών κατέβαλε στο τρίμηνο 2,9 εκατ. ευρώ.

——–

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ πάντως της ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ όχι μόνον δεν είχαν ζημίες, αλλά κέρδη που ανήλθαν σε 14,2 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 25%!! Σύνηθες το φαινόμενο προκειμένου περί ΙΝΛΟΤ…

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Ο Όμιλος εμφάνισε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου του 2015 κέρδη από «Συναλλαγματικές διαφορές» ποσού 9,92 εκατ. ευρώ (α’ τρίμηνο 2014: κέρδη 2 χιλ. ευρώ…) προερχόμενα κυρίως από αποτίμηση εμπορικών και δανειακών υποχρεώσεων (ενδοομιλικών και μη) σε EUR που είχαν την 31/3/2015 διάφορες θυγατρικές του Ομίλου στο εξωτερικό με διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από αυτό του Ομίλου, καθώς και από εμπορικές απαιτήσεις (από τρίτους και συγγενείς εταιρίες) σε USD που είχε η Εταιρία την 31/3/2015.

 

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017