∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Ελλάκτωρ: Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Α’3µήνου 2016

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Α΄ Τριµήνου 2016

 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενηµερώνει για τα οικονοµικά αποτελέσµατά του, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στο πρώτο τρίµηνο 2016.

 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το πρώτο τρίµηνο του 2016 ανήλθε σε 399,6 εκατ. ευρώ έναντι 377,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίµηνο του 2015, αυξηµένος κατά 5,7%.

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) διαµορφώθηκαν για το πρώτο τρίµηνο του 2016 σε 39,3 εκατ. ευρώ. έναντι 16,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίµηνο του 20151 .

 

Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε 16,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 9,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

 

Ο συνολικός δανεισµός του οµίλου στις 31/3/2016 µειώθηκε οριακά σε €1.489,7 εκατ. έναντι € 1.492,2 εκατ. στις 31/12/2015.

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα, συµπεριλαµβανοµένων των ∆εσµευµένων Καταθέσεων, Προθεσµιακών Καταθέσεων άνω των 3 µηνών, Οµολόγων ∆ιακρατούµενων ως την Λήξη και Αµοιβαίων Κεφαλαίων, ανήλθαν σε € 659,7 εκατ. , σχεδόν όσα και στις 31/12/2015 (€ 658,8 εκατ.).

 

Στις 31/3/2016 ο καθαρός ενοποιηµένος δανεισµός διαµορφώθηκε σε € 830,0 εκατ. (έναντι € 833,4 εκατ. στις 31/12/2015) ενώ ο καθαρός εταιρικός δανεισµός µειώθηκε σε € 519,8 εκατ. (έναντι € 527,2 εκατ. στις 31/12/2015).

* ,