∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Καθαρά κέρδη €10,6εκ. για το πρώτο τρίµηνο του 2015 παρουσίασε η Grivalia Properties έναντι €15,4 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Καθαρά κέρδη €10,6εκ. για το πρώτο τρίµηνο του 2015 παρουσίασε η Grivalia Properties Στα €10,6εκ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το πρώτο τρίµηνο του 2015 έναντι καθαρών κερδών €15,4εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα καθαρά κέρδη, µη συµπεριλαµβανοµένων των κερδών από αποτίµηση καθώς και της αρνητικής υπεραξίας, ανήλθαν στα €10,3εκ. έναντι €10,0εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

 

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών µεγεθών του Οµίλου κατά το πρώτο τρίµηνο του 2015 σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

 

1. Τα έσοδα από µισθώµατα παρουσιάζουν αύξηση κατά 32% (€13,9εκ. έναντι €10,5εκ.) λόγω της ενσωµάτωσης των εσόδων προερχοµένων από τις νέες επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 2014.

 

2. Η µείωση τόσο των χρεωστικών τόκων (€0,49εκ. έναντι €0,54εκ.) όσο και των πιστωτικών τόκων (€0,25εκ. έναντι €2,30εκ.) οφείλεται στη µείωση των χρησιµοποιούµενων κεφαλαίων και των επιτοκίων.

3. Από την απόκτηση ακινήτου (καταστήµατος) στο Ηράκλειο Κρήτης την 19η Μάρτιου 2015, προέκυψαν κέρδη από αναπροσαρµογή ποσού €0,3εκ.. Το καταβληθέν τίµηµα για την απόκτηση του ακινήτου ανήλθε σε €8,5εκ. (µη συµπεριλαµβανοµένων εξόδων απόκτησης ποσού €0,06εκ.), ενώ σύµφωνα µε σχετική εκτίµηση που διενήργησαν ανεξάρτητοι εκτιµητές, κατά την ηµεροµηνία απόκτησης, η εκτιµηθείσα αξία του ακινήτου ανερχόταν σε ποσό €8,8εκ..

4. Οι φόροι αυξήθηκαν κατά 50% (€1,5εκ. έναντι €1,0εκ.) λόγω της ενσωµάτωσης στον υπολογισµό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) των επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν το 2014.

Οι βασικοί δείκτες του Οµίλου διαµορφώνονται ως εξής: • ∆είκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις): 9,6x • ∆ανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 7% • ∆ανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε ακίνητα: 8% • Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): €10,3εκ. Τα διαθέσιµα του Οµίλου την 31η Μαρτίου 2015 ανήλθαν σε €155εκ. από €185εκ. την 31η ∆εκεµβρίου 2014 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαµορφώθηκαν σε €63εκ. από €64εκ. την 31η ∆εκεµβρίου 2014.

Η µείωση των διαθεσίµων οφείλεται κυρίως στη διανοµή µερίσµατος συνολικού ποσού €30,4εκ. από τα κέρδη της χρήσης 2014, καθώς και από την απόκτηση του ως άνω αναφερόµενου ακινήτου.

Την 31η Μάρτιου 2015, η Εσωτερική Αξία του Οµίλου (NAV) ανέρχεται στα €836εκ. ή €8,26 ανά µετοχή