ΥΓΕΙΑ 2015: Πως εξελίχθηκαν τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της συγκριτικά με το 2014... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΥΓΕΙΑ 2015: Πως εξελίχθηκαν τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της συγκριτικά με το 2014…

23.03.2016 01:37

Κύκλος Εργασιών : Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του 2015, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθε σε 220,3εκ. Ευρώ περίπου σημειώνοντας αύξηση 1,3%, έναντι 217,5εκ. Ευρώ το 2014. Ο κύκλος εργασιών στην Εταιρεία ανήλθε σε 124,4εκ. Ευρώ έναντι 131,8εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Μικτά Κέρδη : Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αυξήθηκαν κατά 67% στα 25,9εκ. Ευρώ έναντι 15,4εκ. Ευρώ το 2014. Αντίστοιχα, στην Εταιρεία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 17,2εκ. Ευρώ έναντι 14,1εκ. το προηγούμενο έτος.

Κέρδη (ζημίες) προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) : Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν στα 22εκ. Ευρώ έναντι κερδών 11,8εκ. Ευρώ το 2014. Το ενοποιημένο περιθώριο των κερδών προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στο 10% έναντι 5,4% το 2014.

Το EBITDA στην Εταιρεία ανήλθε το 2015 σε 20,8εκ. Ευρώ, έναντι 16,6εκ. το 2014 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 25,5% ενώ το περιθώριο EBITDA ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 16,7% έναντι 12,6% το 2014.

Κέρδη (ζημίες) προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) : Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε κέρδη ύψους 2,5εκ. Ευρώ έναντι ζημιών -8,5εκ. Ευρώ το 2014. Τα αντίστοιχα κέρδη προ τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων του ΥΓΕΙΑ ανήλθαν σε 11,5εκ. Ευρώ, έναντι κερδών 7,2εκ. Ευρώ το 2014.

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων (ΕΒΤ) : Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων του Ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν, λόγω της απομείωσης της αξίας στοιχείων του ενεργητικού, στα -29,9εκ. Ευρώ από -21,7εκ. Ευρώ το 2014. Αντίστοιχα, στην Εταιρεία οι ζημιές ανήλθαν στα -46εκ. Ευρώ έναντι ζημιών -25,3εκ. Ευρώ το 2014 κυρίως λόγω της πρόβλεψης απομείωσης της αξίας συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες.

Καθαρά Κέρδη (ζημιές) μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας : Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθαν στα -26,6 εκ. Ευρώ έναντι -18,8εκ. Ευρώ το 2014. Οι ζημιές μετά φόρων της Εταιρείας επηρεάστηκαν από την απομείωση των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες και ανήλθαν στα -44,4εκ. Ευρώ, έναντι ζημιών -24,8εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΓΕΙΑ ΑΕ

Ενσώματα Πάγια : Τα ενσώματα πάγια του Ομίλου την 31/12/2015 ανέρχονταν σε 183,9εκ. Ευρώ και αντιστοιχούν στο 41,5% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου, έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης που ήταν 194,8εκ. Ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 41,8% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου.

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας την 31/12/2015 ανέρχονταν σε 79εκ. Ευρώ και αντιστοιχούν στο 26,4% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης που ήταν 85,6εκ. Ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 24,7% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας.

Υπεραξία : Η υπεραξία του Ομίλου 31/12/2015 ανέρχεται σε 82,7εκ. Ευρώ και αντιστοιχεί στο 18,6% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου, έναντι της προηγούμενης χρήσης που ήταν 100,9εκ. Ευρώ και αντιστοιχούσε στο 21,6% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου.

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις : Οι Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις του Ομίλου την 31/12/2015 ανήλθαν σε 63,6εκ. Ευρώ έναντι 57,1εκ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση αυξημένες κατά 6,5εκ. Ευρώ κυρίως λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης οφειλομένων από τα Δημόσια ασφαλιστικά ταμεία και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού Ενοποιημένου Ενεργητικού, το οποίο ανέρχεται σε 14,3% έναντι 12,3% την προηγούμενη χρήση.

Οι Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 41,7εκ. Ευρώ έναντι 40,4εκ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση αυξημένες κατά 1,3 εκ. Ευρώ κυρίως λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης οφειλομένων από τα Δημόσια ασφαλιστικά ταμεία και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 13,9% έναντι 11,7% το 2014. 10

Ίδια Κεφάλαια : Τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια (προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) την 31/12/2015 ανέρχονται σε 118,3εκ. Ευρώ έναντι 143,7εκ. Ευρώ το 2014. Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε 142,5εκ. Ευρώ από 186,8εκ. Ευρώ το 2014.

Καθαρός Δανεισμός : Ο ενοποιημένος καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) διαμορφώθηκε στα 145,6εκ. Ευρώ το 2015 από 157,4εκ. Ευρώ το 2014. Ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε στα 85,8εκ. Ευρώ το 2015 από 91,3εκ. Ευρώ το 2014 και ο δείκτης καθαρού δανεισμού ως προς κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε για το 2015 στην Εταιρεία σε 4,1.

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις : Οι Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις του Ομίλου την 31/12/2015 ανήλθαν σε 79,3εκ. Ευρώ έναντι 70,8 εκ. Ευρώ το 2014. Οι Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις της Εταιρείας την 31/12/2015 ανήλθαν σε 35εκ. Ευρώ έναντι 34,9εκ. Ευρώ το 2014.

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες : Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε 17εκ. Ευρώ το 2015 από 4,9εκ. Ευρώ το 2014.

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε -5,1εκ. Ευρώ, από -6,3εκ. Ευρώ, το 2014.

Τα ταμειακά διαθέσιμα σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 14,2εκ. Ευρώ το 2015 από 8,6εκ. Ευρώ το 2014.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας ανήλθαν σε 11,5εκ. Ευρώ από 7,7εκ. Ευρώ, με ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -5,8εκ. Ευρώ το 2015 και -20,2εκ. Ευρώ το 2014. Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε 8,7εκ. Ευρώ το 2015 από 5,6εκ. Ευρώ το 2014

Επεξηγήσεις  
  Τελευταίων 7 ημερών
0,113
0,129
4,96
146.284
90
17.125
 
  Τελευταίων 30 ημερών
0,098
0,129
20,95
444.086
335
51.112
 
  Τελευταίων 3 μηνών
0,078
0,129
15,45
1.142.212
1.059
121.196
 
  Τελευταίων 6 μηνών
0,078
0,140
-1,55
2.674.523
2.425
309.353
 
  Τελευταίων 12 μηνών
0,078
0,163
-18,59
10.174.959
6.808
1.296.104
 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017