Τρ.Πειραιώς: Η συνολική λογιστική αξία των απαιτήσεων του Ομίλου από το Ελληνικό Δημόσιο

Ελληνικό Δημόσιο

 

Η Διοίκηση της Τράπεζας προβαίνει σε σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές αναφορικά με τη πορεία της Ελληνικής οικονομίας.

H οικονομική κατάσταση της Ελλάδας δημιουργεί αβεβαιότητες που ενδέχεται να έχουν επίδραση στην πιστοληπτική ικανότητα του Ελληνικού δημοσίου.

Την 31η Μαρτίου 2016, η συνολική λογιστική αξία των απαιτήσεων του Ομίλου από το Ελληνικό Δημόσιο είναι:

31/3/2016      31/12/2015

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα – απαιτήσεις        378.168        347.370

Ομόλογα και έντοκα γραμμάτια αποτιμώμενα

σε εύλογες αξίες                                                                        31.877         50.351

Δάνεια προς επιχειρήσεις/ Δημόσιος τομέας                    297.897      1.373.825

Ομόλογα, έντοκα γραμμάτια και λοιποί τίτλοι

μεταβλητής απόδοσης επενδυτικού χαρτοφυλακίου     1.917.445     2.034.992

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού                                                1.164.463     1.113.843

Σύνολο                                                                                      3.789.851    4.920.381

* ,