Τρίτο σερί πλαφόν στην Πειραιώς, αλλά…

Και πάλι κλειδωμένη στο απόλυτο πλαφόν του -30% η μετοχή της Πειραιώς αλλά αυτή την φορά υπάρχουν κι αγοραστές.

Συγκεκριμένα έχουν απορροφηθεί μία ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης 28,2 εκατ τεμάχια για τα οποία έχουν πληρωθεί 6,6 εκατ ευρώ που καλύπτουν το 26,7% της συνολικής μέχρι τώρα αξίας των συναλλαγών. Διατίθενται προς πώληση κι άλλα 138,6 εκατ τμχ.

Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου έχει μειωθεί στα 1,98 δισ ευρώ οριακά χαμηλότερα της αντίστοιχης της Eurobank ενώ υπολείπεται 1 ολόκληρο δισ ευρώ της Alpha Bank.

Ως γνωστόν χθες οι αναλυτές της HSBC με έκθεσή τους δίνουν τιμή στόχου 0,5000 ευρώ για την μετοχή της, μία τιμή δηλ. που αποτιμά τον όμιλο σε 4,37 δισ. ευρώ. Δυνητικό περιθώριο ανόδου που ξεπερνά το 100%…

Προβλέψεις φυσικά μπορεί να γίνονται, αλλά σε μία αγορά σαν και την δική μας τίποτα δεν μπορεί να προβλεφθεί… Είναι πάντως ένα καλό σημείο, ότι ξανάρχισε η ενασχόληση με τις τραπεζικές μετοχές από τους ξένους αναλυτές, πόσο μάλλον όταν προέρχονται από ένα οίκο όπως αυτόν της HSBC.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 2.307.508.300 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ ή ποσοστό 26,42% επί του συνόλου κοινών μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας.

Τράπεζα Πειραιώς: Απέκτησαν μετοχές εκδόσεώς της, λόγω συμμετοχής στην αμκ της οι εξής:

– Ο κ. Μιχαήλ Σάλλας, Πρόεδρος Δ.Σ. της Τράπεζας,18.245.282 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας συνολικής αξίας 5.473.584,60 ευρώ.

– Ο κ. Στυλιανός  Γκολέμης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας, 666.666 μετοχές  εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς  συνολικής αξίας 199.999,80 ευρώ.

– Ο κ. Γεώργιος Μάντακας, Chief Risk Officer της Τράπεζας, 66.827 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 20.048,10 ευρώ.

– Ο κ. Θεόδωρος Μυλωνάς, Πρόεδρος Ανώτατης Επιτροπής Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας, 689.891  μετοχές  εκδόσεως  Τράπεζας  Πειραιώς  συνολικής  αξίας  206.967,30 ευρώ.

– Ο κ. Γεώργιος Πουλόπουλος, CFO/Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας, 400.000 μετοχές εκδόσεως Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 120.000,00 € ευρώ.

– Η εταιρεία «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 3.333.333 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής  αξίας  999.999,90  ευρώ. Η  εταιρεία «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι, κατά την έννοια του  Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό  δεσμό με τον κ. Απόστολο Ταμβακάκη του Σταύρου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. της Τράπεζας.

Η εταιρεία «AUTOHELLAS ATEE HERTZ», 11.666.667 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 3.500.000,10 ευρώ. Η εταιρεία «AUTOHELLAS ATEE HERTZ» είναι, κατά την έννοια του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας.

Η εταιρεία «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», 3.333.333 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 999.999,90 ευρώ. Η εταιρεία «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» είναι, κατά την έννοια του  Ν.3340/2005 και της  απόφασης  3/347/12.07.2005  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεόδωρου, Μη  Εκτελεστικό  Μέλος  Δ.Σ.  της  Τράπεζας και Βασίλειο Φουρλή, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας.

Η εταιρεία «MILEVA  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 689.891  μετοχές  Τράπεζας  Πειραιώς  συνολικής  αξίας  206.967,30  ευρώ.  Η εταιρεία «MILEVA ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι, νομικό  πρόσωπο  που  έχει  στενό  δεσμό  με  τον κ. Θεόδωρο Μυλωνά, Πρόεδρο Ανώτατης  Επιτροπής  Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας.

Η εταιρεία «HOUSEMARKET  Α.Ε.», 13.333.333  μετοχές  Τράπεζας  Πειραιώς  συνολικής  αξίας 3.999.999,90 ευρώ. Η εταιρεία «HOUSEMARKET Α.Ε.» είναι, κατά την έννοια του  Ν.3340/2005  και  της  απόφασης  3/347/12.07.2005  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Βασίλειο Φουρλή του Στυλιανού, Μη  Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας.

Η εταιρεία «OLYMPIC AIR Α.Ε.», 5.000.000 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 1.500.000,00  ευρώ.  Η  εταιρεία  «OLYMPIC AIR  Α.Ε.»  είναι,  κατά  την  έννοια  του  Ν.3340/2005  και  της  απόφασης  3/347/12.07.2005  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεόδωρου, Μη  Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας.

Η εταιρεία «ΜΑΡΙΑ‐ΜΙΛΕΝΑ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», 18.333.333 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας 5.499.999,90 ευρώ. Η εταιρεία «ΜΑΡΙΑ‐ΜΙΛΕΝΑ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» είναι, κατά την έννοια του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Πέτρο Παππά του Αλέξανδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Τράπεζας.

 

* ,