Τράπεζες: Με ποιους όρους θα καλύψει το ΤΧΣ τις ΑΜΚ – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Πώς θα εκδοθούν και θα λειτουργήσουν τα CoCos

Το επιτόκιο 8% και τον τρόπο λειτουργίας των μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos) με τα οποία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει τις επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, αναφέρει η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για επιμέρους ειδικά θέματα της ανακεφαλαιοποίησης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

http://www.sofokleousin.gr/archives/263986.html

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, οι ομολογίες αποφέρουν τόκο με ετήσιο επιτόκιο 8% από και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έκδοσης των ομολογιών μέχρι και την 7η ετήσια επέτειο μετά την Ημερομηνία Έκδοσής τους και στη συνέχεια, αν δεν αποπληρωθούν, το ισχύον Επιτόκιο Αναπροσαρμογής.

Αναλυτικότερα, οι μετατρέψιμες ομολογίες θα έχουν τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά, ώστε να προσμετρούνται στο Common Equity Tier I ( CET I):

– δεν θα έχουν προκαθορισμένη λήξη αλλά το ΤΧΣ έχει τη δυνατότητα στην έβδομη επέτειο από την έκδοσή τους να ζητήσει την μετατροπή των ανεξόφλητων ομολογιών σε μετοχές.

– θα μετατρέπονται αυτόματα σε μετοχές, εφόσον ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που θα λειτουργεί ως δείκτης αναφοράς (σ.σ πιθανότατα ο CET I) υποχωρήσει κάτω από προκαθορισμένα ελάχιστα επίπεδα.

– θα αποφέρουν για το ΤΧΣ ετήσιο επιτόκιο 8% για τα πρώτα επτά χρόνια από την έκδοσή τους. Αν δεν αποπληρωθούν στην επταετία προβλέπεται πέναλτι καθώς επιβάλλεται επιτόκιο αναπροσαρμογής που προκύπτει από το άθροισμα του επταετούς επιτοκίου mid swap και τη διαφορά μεταξύ του αρχικού επιτοκίου και του επταετούς επιτοκίου Mid- Swap κατά την ημερομηνία έκδοσης. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος ετησίως, εφόσον οι τράπεζες εμφανίζουν επαναλαμβανόμενα κέρδη.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι δύο Ημερομηνίες Καταβολής Τόκου δεν είναι αναγκαίο να είναι συνεχόμενες. Οι κάτοχοι των ομολογιών θα λαμβάνουν αριθμό Μετοχών Μετατροπής που καθορίζεται διαιρώντας το 116% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που είναι ανεξόφλητες με την Τιμή Μετατροπής και διαιρώντας περαιτέρω με το ποσοστό συμμετοχής του κατόχου των ομολογιών στο σύνολο του ομολογιακού δανείου.

Όπως αναφέρεται, το πιστωτικό ίδρυμα δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να επιλέξει να αποπληρώσει το σύνολο ή μέρος των ομολογιών ανά πάσα στιγμή, στην αρχική ονομαστική αξία τους, πλέον τυχόν δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων (εξαιρούμενων τυχόν τόκων που έχουν ακυρωθεί), με την επιφύλαξη των ακόλουθων προϋποθέσεων:

α. το πιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει την εκάστοτε έγκριση που μπορεί να απαιτείται (ή τη μη ένσταση ή την άρση υποχρέωσης σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή εκάστοτε επερχόμενους κανονισμούς που εφαρμόζονται κατά καιρούς ή το Ν.4261/2014 (Α΄107), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2013/36/ΕΕ (ή εκάστοτε ενσωματωθείσες οδηγίες που εφαρμόζονται κατά καιρούς) (Οδηγίες Κεφαλαιακών Απαιτήσεων) και από κοινού με τους Κανονισμούς για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις οι «Κανονισμοί Κεφαλαίου» από τον Επόπτη, και

β. την ικανοποίηση τυχόν άλλων απαιτήσεων, οι οποίες προηγούνται της εξόφλησης ή εξαγορών όπως τυχόν καθορίζονται στους ισχύοντες Κανονισμούς Κεφαλαίου.

Η αποπληρωμή κατ’ επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος γίνεται σε μετρητά.

Η κάθε ομολογία έχει ονομαστική αξία εκατό χιλιάδων (100.000, 00) ευρώ, εκδίδεται στο άρτιο και είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής.

Διαβάστε ΕΔΩ την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

Eνδοκυβερνητικές αντιδράσεις

Οι εντονότερες επικρίσεις διατυπώνονται από στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που διαφωνούν με τη δραστική συρρίκνωση της κρατικής συμμετοχής  στις τράπεζες και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι απομακρύνεται από βασικές θέσεις της. ΟΙ διαφωνούντες επισημαίνουν  ότι με το «τρικ» των CoCos  διευκολύνεται μεν η επιτυχής ολοκλήρωση των ανακεφαλαιοποιήσεων, αλλά o έλεγχος των τραπεζών «χαρίζεται» σε διεθνείς επενδυτές και το Δημόσιο υφίσταται ζημία, ενώ θα εισφέρει περίπου τα 2/3 των απαιτούμενων κεφαλαίων.

Διαβάστε σχετικά: Ανακεφαλαιοποιήσεις: Τα CoCos διχάζουν κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ

Επικρίσεις διατυπώνονται και από επιχειρηματικούς παράγοντες, οι οποίοι  θεωρούν μεν θετική εξέλιξη τη μείωση της κρατικής συμμετοχής στις τράπεζες και την πλήρη ιδιωτικοποίηση τους, εκφράζουν όμως σκεπτικισμό όσον αφορά τα αποτελέσματα που θα έχει η κάλυψη μεγάλου μέρους ων κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου με Cocos.

Η βασική τους ένσταση είναι ότι αντί οι τράπεζες να αυξήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο με τα χρήματα του ΤΧΣ, ουσιαστικά  παίρνουν υψηλότοκα μακροπρόθεσμα δάνεια εκδίδοντας προαιρετικά μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) – προκειμένου να μην πάρει μετοχές το κράτος και βρεθούν μειοψηφία οι ιδιώτες. Ετσι φορτώνονται υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος. Για να μη χάνουν, πρέπει να κρατούν υψηλά τα επιτόκια χορηγήσεων, ή να διοχετεύουν σημαντικό μέρος των κεφαλαίων τους σε αποδοτικότερες – αλλά και υψηλότερου ρίσκου –  κερδοσκοπικές τοποθετήσεις. Αυτό σημαίνει λιγότερη ρευστότητα στην αγορά και στις επιχειρήσεις,  ακριβότερο χρήμα, μικρότερη συμβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια.

Τι ποσοστά θα έχει το Δημόσιο/ΤΧΣ

Εδώ, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση για την αναλογία μετοχών-CoCos, τραπεζίτες και αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες διαρρέουν τώρα  ότι το ποσοστό του Δημοσίου  στις τράπεζες δεν πρόκειται να μειωθεί τόσο πολύ, όσο αναφέρθηκε τις τελευταίες μέρες – με στόχο να δημιουργηθούν και οι ανάλογες «εντυπώσεις» που απογείωσαν τις τραπεζικές μετοχές στο χρηματιστήριο.. Όπως αναφέρεται, στην Εθνική θα παραμείνει στα επίπεδα καταστατικής μειοψηφίας (33%-34%), στην Πειραιώς θα είναι λίγο μικρότερο, στην Alpha κοντά στο 20%.  Στη Eurobank θα πέσει κοντά στο 10%, αλλά θα αυξηθεί εν συνεχεία με τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές..

Τα τελικά ποσοστά θα εξαρτηθούν βέβαια από τα ποσά των ΑΜΚ που θα καλύψουν οι ιδιωτες,  πέραν των κεφαλαιακών αναγκών του βασικού σεναρίου.