Τράπεζα Πειραιώς: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης | Mikrometoxos.gr

Τράπεζα Πειραιώς: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

26.05.2016 19:58

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποιήθηκε στις 26.05.2016 παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.849.627.702 μετοχές επί 8.695.423.999 μετοχών ήτοι ποσοστό 78,77% επί του δυνάμενου να ψηφίζει για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, η Γενική Συνέλευση:

– Ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.), μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

– Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις με τον πίνακα διανομής, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και έχουν καταχωρηθεί με ημερομηνία 31.12.2015 στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Τράπεζας και

– Αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 10 του Ν. 3864/2010), για τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία συμμετέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

– Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01.01.2015-31.12.2015.

– Διόρισε ως εξωτερικό ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers.

– Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015.

– Έλαβε γνώση της από 20.01.2016 παραίτησης του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου και CEO, της κατά την από 27.01.2016 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παραίτησης των κ.κ. Στυλιανού Γκολέμη και Νικόλαου Χριστοδουλάκη καθώς και της σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών εκλογής των κ.κ. David Hexter, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικό Μέλους ΔΣ, Alexander Blades, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ και Andreas Schultheis, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ . Επίσης, έλαβε γνώση της από 20.04.2016 παραίτησης του κ. Andreas Schultheis.

– Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων με την Τράπεζα εταιρειών.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017