Τι δείχνει το 12μηνο για τον όμιλο Viohalco – επανάληψη

ΒΙΟΧΑΛΚΟ:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,3% στο επίπεδο των 3,28 δισ. εκατ. ευρώ έναντι των 2,943 δισ. ευρώ το 2014, λόγω υψηλότερων όγκων πωλήσεων σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με την εξαίρεση του κλάδου χάλυβα, βελτιωμένου προϊοντικού μείγματος και υψηλότερων τιμών αλουμινίου, μερικώς αντισταθμισμένες από τις χαμηλότερες τιμές του χαλκού.
 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 73,4 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. ευρώ το 2014.
 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 194 εκατ. ευρώ έναντι 120 εκατ. ευρώ το 2014.
 Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 36,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 90 εκατ. ευρώ το 2014.
 Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 63,4 εκατ. ευρώ από ζημιές 87,5 εκατ. ευρώ το 2014.
 Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 59,4 εκατ. ευρώ το 2014.
 Ο καθαρός δανεισμός την 31η Δεκεμβρίου 2015 διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 1.499 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 1%.
_____________________________
O όμιλος αποτιμάται σε 295,5 εκατ. ευρώ στη τιμή των 1, 1400  ευρώ με εύρος διαπραγμάτευσης στο 12μηνο: 0,9280 με 1,6700 και στο 2016: 0,9280 και 2,9600 (πέρυσι ίδια ημερομηνία). Στο -28,75% από την τιμή των 1,6000 ευρώ στις 31.12.2015.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: Μακροπρόθεσμος 895,86 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμος 739,14 εκατ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα στα 136,3 εκατ.
ΔΗΛΑΔΗ ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης να διαμορφώνεται σε 1,61. (‘Ιδια κεφάλαια-καθαρή θέση 31.12.2015: 928,5 εκατ.)
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 15% σε 111 εκατ. ευρώ το 2015 από 96 εκατ. ευρώ το 2014, λόγω αύξησης της τάξης των 52 εκατ. ευρώ του συνολικού δανεισμού και αύξησης στα λοιπά έντοκα χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για να χρηματοδοτήσουν τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.
Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 2,7% από 2.270 εκατ. ευρώ το 2014 σε 2.331 εκατ. ευρώ το 2015, λόγω του υψηλότερου δανεισμού κατά 52 εκατ. ευρώ.
Ο δανεισμός των εταιριών της Viohalco αποτελείται κατά 55% από μακροπρόθεσμα δάνεια και κατά 45% από βραχυπρόθεσμα, εκ των οποίων ποσοστό 89% έχει χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες ή τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό και ποσοστό 11% έχει χορηγηθεί από αλλοδαπές τράπεζες και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες αναθεωρούνται σε ετήσια βάση με τις επετείους τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος.