Τι έδειξε το 2015 για την Παπουτσάνης, στο -48,5% η μτχ στο 12μηνο

Υποχώρηση του κύκλου εργασιών και διεύρυνση των ζημιών μετά από φόρους εμφάνισε στο σύνολο της χρήσης 2015 η Παπουτσάνης.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε €15,6 εκατ. έναντι €17,2 εκατ. το 2014, παρουσιάζοντας μείωση 9% λόγω της διακοπής συνεργασίας με πελάτη της εταιρίας στον τομέα «παραγωγή τρίτων για πελάτες» στο εξωτερικό.
Αφαιρούμενης της ως άνω διακοπείσας συνεργασίας, οι πωλήσεις του έτους είναι αυξημένες κατά 13,5% σε σχέση με το 2014, καλύπτοντας ήδη μεγάλο μέρος της απώλειας, χάρη σε νέες συνεργασίες και σε διεύρυνση των υφιστάμενων συνεργασιών κυρίως σε αγορές του εξωτερικού.
Οι εξαγωγές ανήλθαν σε €5,5 εκατ., που αντιπροσωπεύει ποσοστό 35,4% του συνολικού κύκλου εργασιών. Από το σύνολο του κύκλου εργασιών, το 24,3% αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης, το 29,9% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο 45,8% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.
Το μικτό κέρδος κατά τη χρήση 2015 ανήλθε σε 4 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. τη χρήση 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,3%, παρά την μείωση του κύκλου εργασιών. Το μικτό περιθώριο κέρδους (μικτό κέρδος προς κύκλο εργασιών) ανήλθε σε 25,8% το 2015 έναντι 22,9% το 2014. Η βελτίωση οφείλεται στην σημαντική αύξηση παραγωγικότητας, στην αλλαγή του μίγματος πωλήσεων υπέρ προϊόντων με καλύτερα περιθώρια, αλλά και στην συνεχιζόμενη προσπάθεια ελέγχου και περιορισμού του παραγωγικού κόστους.
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 54,6 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 134,5 χιλ. ευρώ το 2014, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων σε ζημίες περίπου 415 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 68 χιλ. ευρώ το 2014. Οι φόροι επιβαρύνθηκαν από την αλλαγή του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 26% σε 29%, που εφαρμόζεται για τα κέρδη της χρήσης 2015 και των επομένων. Οι φόροι ανήλθαν σε 469,6 χιλ. ευρώ και αφορούν αποκλειστικά σε αναβαλλόμενο φόρο και άρα δεν θα επιβαρύνει ταμειακά την εταιρία.
  Τελευταίων 7 ημερών 0,178 0,197 -0,51 3.086 27 551
  Τελευταίων 30 ημερών 0,178 0,200 -2,00 13.564 85 2.475
  Τελευταίων 3 μηνών 0,174 0,217 0,51 31.534 472 5.942
  Τελευταίων 6 μηνών 0,169 0,324 -33,56 224.098 981 55.309
  Τελευταίων 12 μηνών 0,169 0,398 -48,56 435.149 1.944 112.143