ΤΙΤΑΝ: Επιβράβευση 1 εκατ. ευρώ

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που αποφασίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20 από τη Γενική Συνέλευση της 3.6.2010…

Και σύμφωνα με την από 5.3.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στις 5.5.2016, στη διάθεση (εξωχρηματιστηριακή πώληση) 66.365 κοινών μετοχών της Εταιρίας…

Οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,086% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σε 10 στελέχη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ που άσκησαν το σχετικό δικαίωμά τους…

Με τιμή διάθεσης κάθε μετοχής ίση με την ονομαστική της αξία, ήτοι 4 ευρώ ανά μετοχή, και συνολικό τίμημα 265.460 ευρώ.

Μία διαφορά ενός εκατομμυρίου ευρώ για τα 10 στελέχη του ομίλου, με μία ευχή… “να πιάσουν τόπο”.