ΤΕΝΕΡΓ: Με p/e 15,9 p/bv 0,8 δείκτη δαν.μόχλευσης 0.93 και ev/ebitda 6

Ο όμιλος αποτιμάται σε 276,6 εκατ. ευρώ… Η σχέση P/bv διαμορφώθηκε στο 0,8. p/e 15,9  δείκτης δανειακής μόχλευσης 0,93 και ev/ebitda 6

  Τελευταίων 7 ημερών 2,420 2,700 -3,07 867.056 2.164 2.218.212
  Τελευταίων 30 ημερών 2,000 2,700 24,63 1.711.951 5.804 4.083.205
  Τελευταίων 3 μηνών 1,920 2,700 -1,56 5.568.825 16.845 12.456.119
  Τελευταίων 6 μηνών 1,920 3,060 -12,15 8.495.432 26.739 20.045.480
  Τελευταίων 12 μηνών 1,920 3,320 11,45 14.092.335 50.003 35.120.075

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Τέρνα Ενεργειακής για το 2015 ανήλθαν σε 198,6 εκατ. ευρώ, έναντι 158,2 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένες κατά 25,5%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 140,3 εκατ. ευρώ έναντι 110,3 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 27,1%.
Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 26,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 20,2 εκατ. ευρώ έναντι 35,5 εκατ. ευρώ το 2014.
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία  (EBITDA) ανήλθε σε 99,3 εκατ. ευρώ, έναντι 74 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένη κατά 34,1%, συνεπεία της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και των καλύτερων ανεμολογικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στην Ευρώπη το 2015 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 16,9 εκατ. ευρώ, έναντι 5,55 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 204,5%.
Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του 2015 διαμορφώθηκε στα 319,3 εκατ. ευρώ έναντι 259 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου, ενώ οι επενδύσεις του Ομίλου το 2015 ανήλθαν σε 79,7 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση του Ομίλου θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ύψους 0,09 ευρώ ανά μετοχή. 
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 664 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 394 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 274 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 938 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Στόχος της εταιρείας είναι, μέσα στα επόμενα χρόνια, να προσεγγίσει το μέγεθος των 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητας της, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
TA IΔIA κεφάλαια ενισχύθηκαν σε 341,9 εκατ. ευρώ από 335,2 εκατ., δανεισμό 485 εκατ. και ταμειακά διαθέσιμα της τάξης των 166,74 εκατ. ευρώ.