Τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης για τις μετοχές της Πειραιώς η Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

Οι μετοχές της τράπεζας θα αποσυρθούν από το ταμπλό στις 27 Νοεμβρίου, για να επιστρέψουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, η τράπεζα ανακοίνωσε τα εξής:

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 15.11.2015, οι αποφάσεις της οποίας εξειδικεύτηκαν με την από 17.11.2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, στο πλαίσιο σχετικών εξουσιοδοτήσεων που του είχαν παρασχεθεί από την ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

– Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από € 0,30 σε € 30,00 και την ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 6.101.979.715 σε 61.019.798 (reverse split), ταυτόχρονα με τη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση ποσού € 25,50 από το ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920 προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών.

– Τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/20 ύψους € 1.812.288.000,60, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από € 30,00 σε € 0,30 χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των 61.019.798 κοινών μετοχών.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία του reverse split κλάσματα μετοχήςδεν θα εκδοθούν. Τα κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν θα εκποιηθούν από την Τράπεζα και το ποσό της ρευστοποίησής τους θα αποδοθεί στους δικαιούχους μετόχους.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε € 18.305.939,40 διαιρούμενο σε 61.019.798 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 καθεμία.

Την 25.11.2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. 120984/25.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 25.11.2015 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 61.019.798 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 6.101.979.715 κοινών ονομαστικών μετοχών (όπως αναλύεται ανωτέρω) και ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας από € 30,00 σε € 0,30 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 1.812.288.000,60, συνεπεία της δημιουργίας ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920.

Με απόφαση της Τράπεζας, η Πέμπτη 26.11.2015 ορίζεται η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 6.101.979.715 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α.

Από την επόμενη εργάσιμη, Παρασκευή 27.11.2015, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Δευτέρα 30.11.2015 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 61.019.798 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, € 0,30 ανά κοινή μετοχή, ορίζεται η Τετάρτη 02.12.2015.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 61.019.798 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της υπ’ αρ. 38/2012 ΠΥΣ και του άρθρου 8, παρ. 6 του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών (Reverse Split) θα έχει ως αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχεί σε κάθε Warrant ή/και της τιμής άσκησης του σχετικού δικαιώματος αγοράς. Οι επενδυτές θα ενημερωθούν σχετικά με ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει η Τράπεζα πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το Reverse Split.

* ,