Τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης αύριο για τις μετοχές της Eurobank

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου επιστρέφουν στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου οι μετοχές της Eurobank, μετά την προσωρινή αναστολή λόγω του reverse split. 

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα:

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι τo Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε την υπ’ αριθ. 120313/24.11.2015 απόφασή του ενέκρινε τη µείωση του κοινού µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε την ταυτόχρονη:

(i) αύξηση της ανερχόµενης σε €0,30 ονοµαστικής αξίας κάθε µίας από τις συνολικά 14.707.876.542 υφιστάµενες κοινές ονοµαστικές µετοχές της Τράπεζας µε τη συνένωσή τους σε 147.078.765 κοινές ονοµαστικές µετοχές (reverse split) της Τράπεζας, νέας ονοµαστικής αξίας €30,0000000856684, ήτοι µε αναλογία 100 παλαιές προς 1 νέα κοινή ονοµαστική µετοχή, και

(ii) τη µείωση της νέας ονοµαστικής αξίας κάθε µίας από αυτές τις 147.078.765 κοινές ονοµαστικές µετοχές από €30,0000000856684 σε €0,30, µε σκοπό την απόσβεση ζηµιών εις νέον δια του σχηµατισµού ισόποσου ειδικού αποθεµατικού προς συµψηφισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 4(α) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτή η εταιρική πράξη, αποφασίσθηκε, µεταξύ άλλων, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, που συνεδρίασε στις 16 Νοεµβρίου 2015.

Μετά την ανωτέρω εταιρική πράξη, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 994.248.629,50 ευρώ και ο συνολικός αριθµός των µετοχών της σε 492.578.765, εκ των οποίων

α) 147.078.765 µετοχές κοινές µε ψήφο, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία και β) 345.500.000 προνοµιούχες µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκδοθείσες σύµφωνα µε το ν. 3723/2008, ονοµαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε µία.

Το Χρηµατιστήριο Αθηνών («Χ.Α.») στη συνεδρίασή του στις 25.11.2015, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. των 147.078.765 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 30,0000000856684 ευρώ, σε αντικατάσταση των υφιστάµενων 14.707.876.542 κοινών ονοµαστικών µετοχών και ενηµερώθηκε για την επακόλουθη µείωση της ονοµαστικής αξίας από 30,0000000856684 ευρώ σε 0,30 ευρώ µε αντίστοιχη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου.

Με απόφαση της Τράπεζας, η 26.11.2015 ορίζεται ως η τελευταία ηµέρα διαπραγµάτευσηςτων 14.707.876.542 υφιστάµενων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α.. Από την εποµένη εργάσιµη 27.11.2015 παύει προσωρινά η διαπραγµάτευση των µετοχών της Τράπεζας προκειµένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω.

∆ικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη (reverse split) είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 30.11.2015 (record date).

Η έναρξη διαπραγµάτευσης των 147.078.765 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών στο Χ.Α. µε τη νέα ονοµαστική αξία 0,30 ευρώ ανά µετοχή ορίζεται για τις 02.12.2015.

Από την ίδια ηµεροµηνία, το νέο σύνολο κοινών µετοχών της Τράπεζας που θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 147.078.765, η τιµή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες µετοχές θα είναι πιστωµένες στις µερίδες και τους λογαριασµούς αξιών των Μετόχων στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Μετόχων και Επενδυτών, Πεσµαζόγλου 2-6, Τ.Κ. 10175 Αθήνα (τηλ. 210-3704040).

* ,