Τα βασικά σημεία του θεσμικού πλαισίου των Ελληνικών Α.Ε.Ε.Α.Π

Βασικά σημεία του θεσμικού πλαισίου των Ελληνικών Α.Ε.Ε.Α.Π

 

      Απαιτήσεις στοιχείων ενεργητικού

 

 Τουλάχιστον το 80% των στοιχείων του ενεργητικού πρέπει να επενδύονται σε ακίνητα.

 Το κόστος ανάπτυξης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% των επενδύσεων σε ακίνητα της Α.Ε.Ε.Α.Π.

 Η αξία κάθε ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της αξίας του συνόλου των επενδύσεων της Α.Ε.Ε.Α.Π.

 Κινητά και ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της Α.Ε.Ε.Α.Π. δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του ενεργητικού της.

     Διανομή κερδών / Δανεισμός

 

Τουλάχιστον το 50% των ετήσιων καθαρών προς διανομή κερδών…

 Τα κέρδη που σχετίζονται με την υπεραξία από την πώληση ακινήτων δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται στη διανομή…

 Ο συνολικός δανεισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% του ενεργητικού της Α.Ε.Ε.Α.Π.

 

     Νομικές απαιτήσεις 

 

 Σύσταση ως “Ανώνυμη Εταιρεία” με ελάχιστο κεφάλαιο ύψους €25 εκατ.

 Υποχρεωτική εισαγωγή των μετοχών σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα…

 Η καταστατική έδρα πρέπει να είναι στην Ελλάδα.