Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK στις 31.12.2015 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK στις 31.12.2015

06.03.2016 14:03

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       31.12.2015        31.12.2014

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα              25.115.363      17.300.114

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα                    1.550.529        1.948.541

Υποχρεώσεις προς πελάτες        27.733.679        37.817.447

(συμπεριλαμβανομένων ομολογιών εκδόσεώς μας)      31.434.266       42.900.633

Ομολογίες εκδόσεώς μας διατεθείσες σε θεσμικούς επενδυτές και λοιπές υποχρεώσεις 400.729 1.523.521

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους        38.192        61.794

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις       20.852          25.502

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους    108.550 105.353     105.816 94.683

Λοιπές υποχρεώσεις        910.622      1.091.747

Προβλέψεις    296.014      212.712

———————————————————-

59.875.117              65.169.917

Υποχρεώσεις που συνδέονται με στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση     366.781                    58.994

Σύνολο Υποχρεώσεων (α) 60.241.898        65.228.911 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό Κεφάλαιο      461.064       3.830.718

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο      10.790.870      4.858.216

Αποθεματικά    301.223      105.712

Ποσά που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση και αφορούν στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση   8.834    (25)

Αποτελέσματα εις νέον     (2.546.885)     (1.142.801)

Καθαρή θέση Μετόχων της Τραπέζης     9.015.106    7.651.820 

Δικαιώματα τρίτων    23.998    23.266

Υβριδικά κεφάλαια    15.232    31.464

Σύνολο Καθαρής Θέσεως (β)      9.054.336      7.706.550

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως (α) + (β)    69.296.234        72.935.461

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017