ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ | Mikrometoxos.gr

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

10.03.2016 20:59

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2016

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

 

Το 2015 το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου, επηρεάστηκε αρνητικά από την πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς οδήγησε σε αναβολή πολλών ενεργειακών έργων σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά, ο Όμιλος πέτυχε σημαντική βελτίωση των μεγεθών του, καθώς υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία τα τρία ενεργειακά έργα που είχε αναλάβει στις ΗΠΑ και παράλληλα ολοκλήρωσε το μεγάλο επενδυτικό πλάνο το οποίο είχε ξεκινήσει το 2013 με την κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής ειδικών σωλήνων μεγάλης διαμέτρου που αφορά κυρίως τους υποθαλάσσιους αγωγούς μεγάλου βάθους (LSAW), της μονάδας παραγωγής σωλήνων μήκους 24 μέτρων, καθώς και των μονάδων εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης σωλήνων μήκους 24 μέτρων.

 

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου κατέγραψε άνοδο της τάξης του 57% και διαμορφώθηκε σε 296,2 εκ. ευρώ από 188,2 εκ. ευρώ το 2014. Το μικτό κέρδος του Ομίλου τριπλασιάστηκε περίπου και διαμορφώθηκε σε 69,8 εκ. ευρώ από 19,2 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου σημείωσαν επίσης αύξηση και ανήλθαν στο ύψος των 26,4 εκ. ευρώ έναντι 3,6 εκ. ευρώ την 31/12/2014. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 12,1 εκ. ευρώ από ζημίες 4,9 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ενισχύθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 7,8 εκ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,0625 ευρώ) έναντι ζημιών 5,6 εκ. ευρώ (ζημίες ανά μετοχή 0,0447 ευρώ) το 2014.

 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου κατά τη χρήση 2015 διαμορφώθηκε στο ύψος των 116,2 εκ. ευρώ έναντι 107,7 εκ. ευρώ την 31/12/2014, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν την 31/12/2015 σε 149,4 εκ. ευρώ.

 

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διατηρούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα επηρεάζοντας αρνητικά τη ζήτηση για προϊόντα του ενεργειακού τομέα. Από την άλλη μεριά, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της Εταιρίας, μετά και την ανάθεση προμήθειας 270.000 τόνων χαλυβδοσωλήνων για το έργο του TAP το οποίο θα παραδοθεί τα έτη 2016 και 2017, η διατήρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ με το δολάριο σε επίπεδα που καθιστούν τα προϊόντα της πιο ανταγωνιστικά, καθώς και η χαμηλή τιμή των πρώτων υλών είναι παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την πορεία της Σωληνουργεία Κορίνθου. Διαθέτοντας συσσωρευμένη εμπειρία, η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι πλέον σε θέση να συνδυάζει το πλεονέκτημα της μεγάλης παραγωγικής δυναμικότητας με την ευρεία γκάμα προϊόντων της, κατατάσσοντας τη στις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου, παγκοσμίως.

Δημοσίευση στις 10 Μαρτίου 2016, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. 

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 01.01.2015  – 31.12.2015 δημοσιεύονται μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου και θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνσηwww.cpw.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.helex.gr στις 10 Μαρτίου 2016 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Σχετικά με τη Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. (www.cpw.gr) 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων, διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς μεγάλων διαστάσεων. Με ιστορία σχεδόν μισού αιώνα, τεχνολογική υπεροχή, σημαντικές επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και φιλοσοφία επιδίωξης της αριστείας, η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας αξιόπιστος προμηθευτής όλων των μεγάλων εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και των διεθνών κατασκευαστικών εταιριών με μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων υψηλών προδιαγραφ

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017