Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Alpha Bank – Κατανομή των Νέων Μετοχών [23.11.2015]

Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Alpha Bank – Κατανομή των Νέων Μετοχών [23.11.2015]

 

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι προβαίνει στην ολοκλήρωση της κατανομής των 1.281.500.000 νέων –μετά τη συνένωση αυτών συνεπεία reverse split– μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), η έκδοση των οποίων εγκρίθηκε δυνάμει της από την 14 Νοεμβρίου 2015 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της. Με την εν λόγω κατανομή ολοκληρώνεται το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Τραπέζης και η πλήρης κάλυψη των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ποσού Ευρώ 2.563 εκατ., όπως αυτές προσδιορίσθηκαν υπό το Δυσμενές Σενάριο κατά τη Συνολική Αξιολόγηση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).

 

H κατανομή των Νέων Μετοχών πραγματοποιείται σε συνέχεια της από την 21 Νοεμβρίου 2015 θετικής δηλώσεως του Euro Working Group περί της προόδου όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων εκταμιεύσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος που προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

 

Η κατανομή των Νέων Μετοχών θα γίνει ως ακολούθως:

 

(α) 776.084.586 Νέες Μετοχές (ποσοστό 61% επί του συνόλου) σε ειδικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην Προσφορά των Νέων Μετοχών μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών και

 

(β) 505.415.414 Νέες Μετοχές (ποσοστό 39% επί του συνόλου) σε κατόχους τίτλων οι οποίοι συμμετείχαν στην πρόσκληση της Τραπέζης για την προαιρετική ανταλλαγή των υφισταμένων τίτλων τους (Άσκηση Διαχειρίσεως Παθητικού – LME). Η Alpha Bank θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για την παράδοση και την έναρξη της διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών.

 

Οι Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Διεθνείς Συνδιοργανωτές (Joint Global Coordinators) και, από κοινού με την Barclays Bank PLC, ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Οι BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Nomura International plc και Keefe, Bruyette & Woods της εταιρίας Stifel Company ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers). Οι Alpha Finance, Axia Ventures Group και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ενεργούν ως Σύμβουλοι της Alpha Bank.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική, την Ιαπωνία ή οιανδήποτε άλλη δικαιοδοσία, στην οποία η προσφορά αυτή θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χωρίς να λάβουν έγκριση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο US Securities Act του 1933 (στο εξής το “Securities Act”), εκτός αν τύχουν εξαίρεσης από αυτήν την έγκριση. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική ή στην Ιαπωνία.

Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν λάβει και δεν θα λάβουν έγκριση σύμφωνα με το Securities Act ή σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νοτίου Αφρικής ή της Ιαπωνίας. Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και προορίζεται μόνο για πρόσωπα εντός κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“ΕΟΧ”) που είναι “ειδικοί επενδυτές” σύμφωνα με το νόημα του άρθρου 2.1(ε) της Οδηγίας για τα Ενημερωτικά Δελτία (Οδηγία 2003/71/ΕΚ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2010/73/ΕΕ από κοινού με τα σχετικά εφαρμοστικά μέτρα που ισχύουν στα κράτη-μέλη του ΕΟΧ.

Επίσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές που (i) είναι επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”) ή (ii) είναι οντότητες και λοιπά πρόσωπα μεγάλου πλούτου στα οποία η παρούσα ανακοίνωση δύναται να διανεμηθεί νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 49(2)(a) έως (d) της Order (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα από κοινού αναφέρονται ως “σχετικά πρόσωπα”).

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και προορίζεται μόνο για, σχετικά πρόσωπα και ειδικούς επενδυτές και δεν πρέπει να δρουν ή να βασίζονται σε αυτή (i) στο Ηνωμένο Βασίλειο, μη σχετικά πρόσωπα ή (ii) σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόσωπα που δεν είναι ειδικοί επενδυτές. Οιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται το παρόν επιτρέπεται μόνον σε, και δύνανται να την αναλαμβάνουν μόνο, σχετικά πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικοί επενδυτές σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί με δεδομένο ότι οιαδήποτε προσφορά μετοχών σε οιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαïκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα λάβει χώρα σύμφωνα με εξαίρεση κατά την Οδηγία για τα Ενημερωτικά Δελτία (Οδηγία 2003/71/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί), από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την προσφορά μετοχών. Κατά συνέπεια, οιοδήποτε πρόσωπο προσφέρει ή προτίθεται να προσφέρει σε αυτό το Κράτος Μέλος μετοχές οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της προσφοράς που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο δύναται να το πράξει μόνο υπό συνθήκες κατά τις οποίες δεν υφίσταται υποχρέωση της Alpha Bank ή οιουδήποτε εκ των Joint Global Coordinators να δημοσιεύσουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Οδηγίας για τα Ενημερωτικά Δελτία, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με την εν λόγω

 

Ουδείς εκ των Alpha Bank, Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners ή Co-Lead Managers έχει παράσχει την άδεια ούτε παρέχει την άδεια για την πραγματοποίηση προσφοράς μετοχών μέσω χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών (financial intermediary), με την εξαίρεση προσφορών από τους Joint Global Coordinators, οι οποίες αποτελούν την τελική τοποθέτηση της προσφοράς που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.

 

Ουδείς εκ των Alpha Bank, Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners ή Co-Lead Managers έχει παράσχει την άδεια ούτε παρέχει την άδεια για την πραγματοποίηση προσφοράς μετοχών υπό συνθήκες κατά τις οποίες υφίσταται υποχρέωση αυτών να δημοσιεύσουν ενημερωτικό δελτίο ή να εκδώσουν συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου για την εν λόγω προσφορά. Οι Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc και Barclays Bank PLC, έκαστος εκ των οποίων έχει λάβει άδεια από την Prudential Regulation Authority και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority και την Prudential Regulation Authority, και άλλα μέλη της κοινοπραξίας για την προσφορά ενεργούν αποκλειστικά για την Alpha Bank και για κανέναν άλλο σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή.

Δεν θα αντιμετωπίσουν οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πελάτη τους σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οιουδήποτε εκτός από την Alpha Bank για την παροχή της προστασίας που παρέχουν στους αντίστοιχους πελάτες τους, ούτε για την παροχή συμβουλών σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή, το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου ή οιαδήποτε άλλη συμφωνία στο πλαίσιο της συναλλαγής ή άλλο θέμα που αναφέρεται στο παρόν. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης έχει συνταχθεί από την Alpha Bank, η οποία είναι αποκλειστικώς υπεύθυνη για αυτό.

Ουδείς εκ των Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Barclays Bank PLC ή άλλο μέλος της κοινοπραξίας για την προσφορά ή οιοσδήποτε εκ των αντίστοιχων διευθυντών, στελεχών, εργαζομένων, συμβούλων ή αντιπροσώπων τους αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη ούτε προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση ή διαβεβαίωση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς το αληθές, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών της παρούσας ανακοίνωσης (ούτε για το εάν οιαδήποτε πληροφορία έχει παραλειφθεί από την ανακοίνωση) ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας σχετικής με την Alpha Bank, της θυγατρικές της ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, είτε γραπτή, προφορική ή δια οπτικών ή ηλεκτρονικών μέσων, και με οποιονδήποτε τρόπο μεταδοθείσα ή παρασχεθείσα ή για οιαδήποτε απώλεια, η οποία προκλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση της παρούσας ανακοίνωσης ή του περιεχομένου της ή άλλως σε σχέση με αυτά.

Σε σχέση με την προσφορά των μετοχών, οι Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Barclays Bank PLC, άλλα μέλη της κοινοπραξίας για την προσφορά και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες, ενδέχεται να αναλάβουν μέρος των μετοχών της προσφοράς στο όνομα και για λογαριασμό τους και υπό αυτή την ιδιότητα να διακρατήσουν, αγοράσουν, πωλήσουν, προσφέρουν προς πώληση για τους ίδιους λογαριασμούς τους με τέτοιες μετοχές και άλλους τίτλους της Alpha Bank ή σχετικές επενδύσεις σε σχέση με την προσφορά ή άλλως. Αντιστοίχως, αναφορές που περιέχονται στο διεθνές έγγραφο προσφοράς (international offering memorandum) το οποίο θα εκδοθεί από την Alpha Bank σε σχέση με την προσφορά (το «Διεθνές Έγγραφο Προσφοράς») σε μετοχές που εκδίδονται, προσφέρονται, καλύπτονται, τοποθετούνται ή άλλως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει οποιαδήποτε έκδοση ή προσφορά προς, ή κάλυψη, απόκτηση, τοποθέτηση ή διαπραγμάτευση από τις Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Barclays Bank PLC, άλλα μέλη της κοινοπραξίας για την προσφορά και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες, οι οποίοι ενεργούν ως επενδυτές για ίδιο λογαριασμό.

Οι Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Barclays Bank PLC και τα άλλα μέλη της κοινοπραξίας για την προσφορά δεν προτίθενται να ανακοινώσουν την έκταση της εν λόγω επένδυσης ή των συναλλαγών εκτός αν έχουν νομική ή κανονιστική υποχρέωση να το πράξουν. Οιαδήποτε αγορά μετοχών Alpha Bank κατά την προσφορά θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά επί τη βάσει πληροφοριών που περιέχονται στο τελικό Διεθνές Έγγραφο Προσφοράς. Ουδείς δύναται ή πρέπει να στηρίζεται για οποιοδήποτε σκοπό στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση ή στην πληρότητα, την ακρίβεια και το δίκαιο αυτών.

Οι πληροφορίες της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να αλλάξουν. Η πραγματοποίηση επένδυσης η οποία σχετίζεται με την παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να εκθέσει έναν επενδυτή σε σημαντικό κίνδυνο απώλειας του συνόλου του επενδυθέντος ποσού. Πρόσωπα που εξετάζουν την πραγματοποίηση τέτοιων επενδύσεων πρέπει να συμβουλευτούν ένα πρόσωπο με άδεια για την παροχή συμβουλών για τέτοιου είδος επενδύσεις. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί σύσταση σχετική με την προσφορά. Η αξία των μετοχών ενδέχεται να αυξηθεί ή να μειωθεί. Πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να συμβουλευτούν έναν επαγγελματία σύμβουλο ως προς την καταλληλότητα της προσφοράς για το σχετικό

* ,