Στο Πι και Φι (Mls, Flexopack, Quest Holdings, Γαλαξίδι, Ευρ.Πίστη)

MLS

 

Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα οικονομικά αποτελέσματα της MLS  το 2015. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 21,4 εκατ. ευρώ από 14,38 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας άνοδο 49%.
Τα κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 20% και ανήλθαν στα 2,02 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 1,68 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 5,03 εκατ. ευρώ από 5,57 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1656 ευρώ.
Η καθαρή θέση της εταιρίας εμφανίζεται ενισχυμένη στα 22,58 εκατ. ευρώ έναντι 21,11 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου QUEST

 

Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 353,4 εκατ. έναντι € 314,9 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 12%. Τα Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 24.066 χιλ. έναντι € 19.861 χιλ. το 2014. Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.878 χιλ. έναντι € 3.588 χιλ. πέρυσι. Τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 1.476 χιλ. έναντι κερδών € 3.025 χιλ. πέρυσι.
Σημειώνεται ότι: α) τα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με απομειώσεις ενσώματων και αύλων περιουσιακών στοιχείων ύψους € 9.1 εκατ. β) τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά € 13 εκατ. στις πωλήσεις και κατά € 2.293 χιλ. στο EBITDA λόγω της εξαγοράς της Cardlink τον Ιανουάριο του 2015.

FLEXOPACK

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 61,201 εκατ. ευρώ, έναντι 58,273 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 62,271 εκατ. ευρώ, έναντι 57,493 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 5,02% και 8,31% αντίστοιχα.
β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 9,196 εκατ. ευρώ, έναντι 8,604 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,88% και σε εταιρικό επίπεδο σε 9,765 εκατ. ευρώ έναντι 8,610 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,41%.
γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 5,741 εκατ. ευρώ, έναντι 4,889 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 17,43% και για την Εταιρεία σε 6,575 εκατ. ευρώ έναντι 5,040 εκατ. ευρώ δηλαδή αυξημένα κατά 30,46%.
δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 3,686 εκατ. ευρώ, έναντι 3,684 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,05% και για την Εταιρεία σε 4,406 εκατ. ευρώ, έναντι 3,825 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 15,19%.
ε) Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM), ανήλθαν σε 3,694 εκατ. ευρώ, έναντι 3,685 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2014, αυξημένα κατά 0,24%.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

 

Οι πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των 44,7 εκατ. ευρώ, έναντι 42,5 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,1% λόγω ποσοτικής αύξησης των πωλήσεων κατά 3,2% και αύξησης της μέσης τιμής πώλησης ανά κιλό έναντι του προηγούμενου έτους.
Το ίδιο διάστημα, το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε 40,3 εκατ. ευρώ έναντι 38 εκατ. ευρώ το 2014, εμφανίζοντας άνοδο κατά 6%. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι αυξημένο κατά 0,8% έναντι του 2014.
Τα μικτά κέρδη, από παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, εμφάνισαν μείωση 0,8% έναντι της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό του 0,63 εκατ. ευρώ από 0,86 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 27% σε σχέση με το 2014. Kαι τα καθαρά κέρδη της εταιρείας από 677 χιλ. ευρώ το 2014 μειώθηκαν σε 148 χιλ. ευρώ…
Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ
Παρουσίασε αύξηση του συνόλου των οικονομικών της μεγεθών για το 2015, σε μία περίοδο όπου η παραγωγή του ασφαλιστικού κλάδου, εκτιμάται ότι υποχώρησε κατά 5,8%.
Ειδικότερα, η εταιρεία πέτυχε αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 6,6%, στα 16,1 εκατ. ευρώ, έναντι 15,1 εκατ. ευρώ το 2014, αύξηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων κατά 3,8% στα 172,7 εκατ. ευρώ, έναντι 166,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση και αύξηση του ενεργητικού της κατά 7,6%, στα 355,0 εκατ. ευρώ, έναντι 329,8 εκατ. ευρώ της χρήσης 2014. Επίσης η καθαρή θέση της διαμορφώθηκε στα 81,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 13,3% ή 9,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2014.
Παράλληλα, αύξηση κατεγράφη στις ασφαλιστικές προβλέψεις της κατά 7%, στα 250,8 εκατ. ευρώ, έναντι 234,3 εκατ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης, αύξηση των επενδύσεων στα 271,1 εκατ. ευρώ, έναντι 253,1 εκατ. ευρώ το 2014 και αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 1,5%, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 405 έναντι 399 τον Δεκέμβριο του 2014.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, από το 2009 έως και σήμερα, έχει πετύχει θεαματική αύξηση της παραγωγής της κατά 50% και διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς της. Επιπρόσθετα, έχει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά. Όπως επισημαίνεται, η εισηγμένη στο Χ.Α. ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την εφαρμογή της «Φερεγγυότητα ΙΙ», υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα κεφαλαιακά κριτήρια της σχετικής οδηγίας.
Για τη χρήση 2015 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή. 
* ,