ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟY ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK στις 31.12.2015 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟY ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK στις 31.12.2015

06.03.2016 14:43

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  – (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Ενοποιημένα Στοιχεία Στοιχεία Τραπέζης        31.12.2015  — 31.12.2014

Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες     1.730.327      2.019.017

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων    1.976.273     2.771.739

Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου     2.779     4.189

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα     793.015     1.148.476

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών   46.186.116     49.556.985

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου – Διαθέσιμα προς πώληση   5.794.484      5.688.286

Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη     79.709     310.818

Δανειακού χαρτοφυλακίου    4.289.482       4.299.101

Επενδύσεις σε εταιρίες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες   2.087.386     2.072.689

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες    45.771     46.383

Επενδύσεις σε ακίνητα     623.662          567.212

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια    860.901     1.083.348

Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια      342.251     331.424

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   4.398.176       3.689.446

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού           1.510.225       1.365.066

68.633.171     72.881.490

Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 663.063          53.971 

Σύνολο Ενεργητικού                         69.296.234      72.935.461

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017