Στις 30 Νοεμβρίου σταματά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζα στο ΧΑ και ξεκινά η δημόσια προσφορά. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου… | Mikrometoxos.gr

Στις 30 Νοεμβρίου σταματά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζα στο ΧΑ και ξεκινά η δημόσια προσφορά. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου…

26.11.2015 18:33
Στις 30 Νοεμβρίου σταματά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζα στο ΧΑ και ξεκινά η δημόσια προσφορά. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Τράπεζα μετά την έγκριση του σχετικού Ενημερωτικού από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σημειώνεται ότι το παρακάτω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά το Χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

Ημ/νία Γεγονός
24 Νοεμβρίου 2015 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
24 Νοεμβρίου 2015 Δημοσίευση Ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της ΕΧΑΕ  και στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α.
24 Νοεμβρίου 2015 Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)
24 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση της Έγκρισης από την Ε.Χ.Α.Ε. του Reverse Split
25 Νοεμβρίου 2015 Δημοσίευση Ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στον Ημερήσιο Τύπο
30 Νοεμβρίου 2015 Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας λόγω ReverseSplit
30 Νοεμβρίου 2015 Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα
2 Δεκεμβρίου 2015 Λήξη Δημοσίας Προσφοράς στην Ελλάδα
3 Δεκεμβρίου 2015 Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας μετά το ReverseSplit
4 Δεκεμβρίου 2015 Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της ΕΧΑΕ και στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα
8 Δεκεμβρίου 2015 Πιστοποίηση της Καταβολής της Αύξησης
9 Δεκεμβρίου 2015 Έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Τράπεζας λόγω της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου στο πλαίσιο του ΕΕΜ και από το Υπουργείο Οικονομίας
9 Δεκεμβρίου 2015 Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της ΕΧΑΕ και στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. για την τελική κάλυψη της Συνολικής Αύξησης
10 Δεκεμβρίου 2015 Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών *
10 Δεκεμβρίου 2015 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Τράπεζας για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας
11 Δεκεμβρίου 2015 Πίστωση των Νέων Μετοχών στο Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ των δικαιούχων μετόχων
14 Δεκεμβρίου 2015 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας

Η από 17.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών ?ετόχων της Τράπεζας (οι αποφάσεις της οποίας εγκρίθηκαν από τις από 17 Νοεμβρίου 2015 ιδιαίτερες γενικές συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων ύψους έως 4.482 εκατ. εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει μέσω εισφοράς εις είδος, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώ?ατος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (η Αύξηση).

Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η άντληση κεφαλαίων έως 4.482 εκατ. μέσω αύξησης του ?ετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ?ε κατάργηση του δικαιώ?ατος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με την έκδοση έως 14.940.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας  0,30 η κάθε μία (οι Νέες Μετοχές). Η τιμή διάθεσης για κάθε μία Νέα Μετοχή καθορίσθηκε με την από 19 Νοεμβρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατ’ εξουσιοδότηση της από 17 Νοεμβρίου 2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε 0,30 (η Τιμή Διάθεσης).

Για το μέρος της Αύξησης που δύναται να καλυφθεί με καταβολή μετρητών (η Σε Μετρητά Αύξηση), η κάλυψη δύναται να λάβει χώρα, μεταξύ άλλων, μέσω διάθεσης στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα έως και 1.000.000.000 Νέων Μετοχών (η ∆ημόσια Προσφορά). Σημειώνεται ότι δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών.

Ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν από την Αύξηση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού Νέων Μετοχών που δύναται να διατεθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα, καθώς και η ονομαστική αξία και η Τιμή Διάθεσης έκαστης Νέας Μετοχής αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και στην παρούσα ανακοίνωση όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας από 3.533.149.631 σε 235.543.309 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με συνένωση των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών (reversesplit), με αναλογία 15 παλαιές κοινές μετοχές της Τράπεζας προς 1 νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η διάρκεια της ∆ημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 μέχρι και την Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2015.

ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

Η Τιμή Διάθεσης για κάθε μία Νέα Μετοχή καθορίσθηκε με την από 19 Νοεμβρίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατ’ εξουσιοδότηση της από 17 Νοεμβρίου 2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων της Τράπεζας σε 0,30 (αφού έχει ληφθεί υπόψη η αναπροσαρμογή λόγω του reversesplit).

Η Τιμή Διάθεσης είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες Μετοχές συμμετέχοντας στην Συνολική Αύξηση, ανεξαρτήτως σε ποιο σκέλος αυτής υπάγονται και αν συμμετέχουν σε αυτή με καταβολή μετρητών ή με εισφορά εις είδος, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων του αρ. 6α του Ν.3864/2010, όπως ισχύει, που θα συμμετάσχουν στην Συνολική Αύξηση λόγω της Αναγκαστικής Μετατροπής, στο πλαίσιο της υποχρέωσης κατανομής βαρών πριν τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ελήφθη υπόψη η τιμή διάθεσης που προέκυψε από τη διαδικασία υποβολής προσφορών από θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο βιβλίο προσφορών (bookbuilding) της Διεθνούς Προσφοράς και ακολουθήθηκε η διαδικασία του αρ. 7 παρ. 5 του Ν. 3864/2010, δηλαδή η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη κατόπιν της έκδοσης της σχετικής απόφασης του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ.

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017