Στα 777 εκατ τα κέρδη προ προβλέψεων της Εθνικής στο α΄ 6μηνο του 2015

Ο δείκτης καθυστερήσεων – πάνω από 90 ημέρες – των δανείων διαμορφώθηκε στο 24,6% στο β΄ τρίμηνο έναντι 24,3% στο α΄ τρίμηνο του 2015
Στα 777 εκατ ευρώ διαμορφώθηκαν τα προ προβλέψεων κέρδη της Εθνικής τράπεζας στο α΄ 6μηνο του 2015 σημειώνοντας πτώση -6,1% έναντι του α΄6μήνου του 2014 στα 828 εκατ ευρώ.Στο β΄ τρίμηνο του 2015 τα προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν στα 421 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 17,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015, παρά την περαιτέρω δυσμενή πορεία της συναλλαγματικής ισοτιμίας της τουρκικής Λίρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από τόκους παρουσίασαν ανθεκτικότητα και διαμορφώθηκαν στα 750 εκατ. ευρώ (-3,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), παρά την αυξημένη εξάρτηση των εγχώριων δραστηριοτήτων από το μηχανισμό ELA και την περαιτέρω υποτίμηση της Τουρκικής Λίρας κατά το Β΄ τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Τουρκία ενισχύθηκαν εντυπωσιακά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 8,3% σε όρους Τουρκικής Λίρας (2,2% σε όρους Ευρώ)
Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ενισχυμένα από τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε 972 εκατ. ευρώ  κατά το Β΄ τρίμηνο (+10,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο).

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 552 εκατ. ευρώ (+5,2% έναντι του προηγούμενου τριμήνου), με το δείκτη αποτελεσματικότητας (δαπάνες προς έσοδα) να διαμορφώνεται στο 57%.
Στην Ελλάδα, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 256 εκατ. ευρώ (+1,7% σε τριμηνιαία βάση), ενώ οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

Ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση 90+ ημερών σε επίπεδο Ομίλου σημείωσε σημαντική μείωση στα 133 εκατ. ευρώ κατά το Β΄ τρίμηνο έναντι 477 εκατ. ευρώ κατά το Α΄ τρίμηνο του έτους.
Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση 90+ ημερών διαμορφώθηκε στα 41 εκατ. ευρώ έναντι 336 εκατ. ευρώ στο Α΄ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των μέτρων αναδιάρθρωσης που αρχίζουν και αποδίδουν.

Σε επίπεδο Ομίλου, ο δείκτης καθυστερήσεων 90+ διαμορφώθηκε στο 24,6% από 24,3% κατά το Α΄ τρίμηνο.
Στην Ελλάδα, τα ληξιπρόθεσμα δάνεια άνω των 90 ημερών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στο 32,1% από 32,0%, ως αποτέλεσμα της συγκράτησης των επισφαλειών στον τομέα της λιανικής τραπεζικής (142 έναντι 377 εκατ. ευρώ κατά το Α΄ τρίμηνο του 2015).
Παρά τις εκροές καταθέσεων και κατά το Β΄ τρίμηνο η ΕΤΕ διατηρεί το χαμηλότερο δείκτη δανείων προς καταθέσεις στον κλάδο
Οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν κατά 7,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε 55,7 δισ. ευρώ αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες εκροές καταθέσεων στην Ελλάδα, λόγω της αυξανόμενης αβεβαιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του Β΄ τριμήνου που κορυφώθηκε τον Ιούνιο.
Ωστόσο, οι εκροές εγχώριων καταθέσεων επιβραδύνθηκαν σε 3,6 δισ. από 4,8 δισ. ευρώ κατά το Α΄ τρίμηνο.
Μετά την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και τη σταδιακή και συνεχιζόμενη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η τάση αναστράφηκε και η μεταβολή των καταθέσεων κινήθηκε σε θετικό ρυθμό κατά το Γ΄ τρίμηνο

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα αυξήθηκε σε 27,6 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου (ELA: 17,6 δισ. ευρώ) από 23,6 δισ. ευρώ το Μάρτιο, ωστόσο παρέμεινε στα χαμηλότερα επίπεδα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου. Στο τέλος του Γ΄ τριμήνου, η άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σε 25,6 δισ. ευρώ (ELA: €15,6 δισ.), με την ΕΤΕ να διατηρεί απόθεμα εγγυήσεων αποδεκτών από το μηχανισμό ELA με δυνατότητα παροχής επιπλέον ρευστότητας ύψους περίπου 8,0 δισ. ευρώ.
Τα υπόλοιπα χορηγήσεων του Ομίλου υποχώρησαν κατά 0,9% έναντι του προηγούμενου τριμήνου στα 73.3 δισ. ευρώ λόγω της υποτίμησης της Τουρκικής Λίρας.

Συγκεκριμένα τα δάνεια στην Ελλάδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα 45,8 δισ. ευρώ, ενώ στην Τουρκία, οι συνολικές χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αντικατοπτρίζοντας το θετικό πιστωτικό περιβάλλον.

Embedded image permalink