Στα 48 εκατ. τα κέρδη της Eurolife ERB το 2015

Στα 48 εκατ. τα κέρδη της Eurolife ERB το 2015

Επηρεάστηκαν από οικονομικές συνθήκες,capital controls – Περαιτέρω ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια

 

Σε μια υφεσιακή χρονιά με πολλές προκλήσεις για την ελληνική οικονομία και την οικονομική δραστηριότητα ιδιωτών και επιχειρήσεων, ο ασφαλιστικός όμιλος Eurolife ERB ενίσχυσε περαιτέρω την ήδη υψηλή κεφαλαιακή του επάρκεια, αναδεικνυόμενος ακόμα περισσότερο σε έναν αξιόπιστο συνεργάτη των ασφαλισμένων.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. έχουν εκπληρώσει τις προβλεπόμενες από το νόμο υποχρεώσεις για την ασφαλιστική τοποθέτηση και το περιθώριο φερεγγυότητας με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια στο πλαίσιο του εποπτικού πλαισίου Solvency I με ημερομηνία 31.12.2015, να υπερκαλύπτουν το Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας σε ποσοστό 573% για τις Ασφαλίσεις Ζωής και 424% για τις Γενικές Ασφαλίσεις.

Επιπρόσθετα, οι ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου καλύπτουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο Solvency ΙΙ, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016 σε ποσοστό 178% για τις Ασφαλίσεις Ζωής και 152% για τις Γενικές Ασφαλίσεις.

Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Eurolife ERB, το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων συνολικά άγγιξε τα 308 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 22,6% σε σχέση με το 2014, μια μείωση που αντανακλά κυρίως την αρνητική επίδραση των οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στην ελληνική αγορά το 2015, καθώς και των capital controls.

Σε επίπεδο ομίλου, η Eurolife ERB κατέγραψε το 2015 κέρδη προ φόρων 68 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε σχέση με το 2014 και κέρδη μετά φόρων 48 εκατ. ευρώ, μειούμενα κατά 16,9% σε σχέση με το 2014. Η μείωση στο αποτέλεσμα του ομίλου οφείλεται κυρίως σε εφάπαξ φορολογική ρύθμιση που έλαβε χώρα στην χρήση 2014 (ύψους 4,9 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, στην ελληνική αγορά, ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB [Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α] είχε το 2015 μερίδιο αγοράς 13,2% στις Ασφαλίσεις Ζωής και 3,2% στις Γενικές Ασφαλίσεις, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει το 8,1% του συνόλου της αγοράς, καταλαμβάνοντας την 4η θέση, σε μια αγορά η οποία κινήθηκε και το 2015 πτωτικά με ποσοστό 5,8% λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης.

 

Σε ό,τι αφορά τη θυγατρική εταιρεία του ομίλου ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α, η οποία δραστηριοποιείται από το 1992 ως μεσίτης στη διαμεσολάβηση ασφαλιστικών εργασιών με εξειδίκευση στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις, διατήρησε τη δυναμική της, με αυξητική τάση στα υπό διαχείριση ασφάλιστρα, καθώς και τις προμήθειες, παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων της τάξης του 1,1 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στη Ρουμανία οι θυγατρικές Ζωής, Eurolife ERB Asigurari de Viata και Ζημιών,  Eurolife ERB Asigurari Generale ενίσχυσαν τη διείσδυσή τους στο πελατολόγιο της Τράπεζας Bancpost μέσω αποταμιευτικών και επενδυτικών λύσεων, σημειώνοντας κέρδη προ φόρων της τάξεως του 1,4 εκατ. ευρώ.