Alpha Bank: Στα 1,14 δισ. το αποτέλεσμα προ προβλέψεων για το 2015 | Mikrometoxos.gr

Alpha Bank: Στα 1,14 δισ. το αποτέλεσμα προ προβλέψεων για το 2015

03.03.2016 17:43

Αυξημένο κατά 8,4% ήταν το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων σε ετήσια βάση για την Alpha Bank και διαμορφώθηκε σε 1.149,3 εκατ., κυρίως λόγω της ανθεκτικότητας των λειτουργικών εσόδων και της περαιτέρω βελτιώσεως της αποδοτικότητας.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:

“Το 2015 αποτέλεσε ένα δύσκολο έτος που χαρακτηρίσθηκε από την εκτεταμένη εκροή καταθέσεων, την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων και την ανάγκη για περαιτέρω άντληση κεφαλαίων. Σε αυτό το περιβάλλον και παρά την ανάσχεση της επιτεύξεως των στόχων του επιχειρησιακού μας σχεδίου, η χρηματοοικονομική μας επίδοση επέδειξε αντοχή. Κατόπιν της ολοκληρώσεως της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της ΕΚΤ, καλύψαμε επαρκώς τις απαιτούμενες ανάγκες υπό το δυσμενές σενάριο με τη συμμετοχή αποκλειστικά ιδιωτών επενδυτών.

Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, το πιο ευνοϊκό νομικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και η αυξημένη επιχειρησιακή μας δυνατότητα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετουμένων δανείων θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε μακροπρόθεσμες λύσεις στους Πελάτες μας, με σκοπό να επιτύχουμε την αύξηση της ανακτήσιμης αξίας του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων.

Το 2016 θα επιδιώξουμε τη βελτίωση της λειτουργικής μας κερδοφορίας μέσω πρωτοβουλιών για μείωση του λειτουργικού κόστους και περαιτέρω περιορισμού του κόστους χρηματοδοτήσεως. Η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη εντός του 2016, καθώς η οικονομία αναμένεται να επιτύχει θετικούς ρυθμούς αναπτύξεως το β΄ εξάμηνο του έτους και ακολούθως να επανέλθει σε βιώσιμη πορεία”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

– Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 2,56 δισ. με πλήρη κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου της Συνολικής Αξιολογήσεως (Comprehensive Assessment – “CA”) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης.

– Καθαρή κεφαλαιακή βάση χωρίς υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (“CoCos”) ή προνομιούχες μετοχές υπέρ του Δημοσίου. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται σε 89%, ενώ η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μειώθηκε σε 11%. – Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 16,7% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015. Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 8,7 δισ. και Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή Ευρώ 5,64.

– Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 8,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.149,3 εκατ., κυρίως λόγω της ανθεκτικότητας των λειτουργικών εσόδων και της περαιτέρω βελτιώσεως της αποδοτικότητας. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,8% παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του Ισολογισμού.

– Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 1.153,8 εκατ., υπερκαλύπτοντας τον τεθέντα στόχο για περιορισμό των λειτουργικών δαπανών σε Ευρώ 1,2 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως των Δαπανών Προσωπικού. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων για το 2015 υποχώρησε σε 50,1% έναντι 54,1% το προηγούμενο έτος. Οι ενέργειες για βελτίωση της λειτουργικής επιδόσεως θέτουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω μείωση του Δείκτη Εξόδων/Εσόδων το 2016.

– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 2,7 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2015 σε Ευρώ 24,4 δισ., ως συνέπεια της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου και της πρόσφατης αυξήσεως των υπολοίπων καταθέσεων. Η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε σε Ευρώ 19,6 δισ.

– Οι νέες καθυστερήσεις κατά το δ΄ τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 214 εκατ. έναντι Ευρώ 520 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των ρυθμίσεων δανείων και των εισπράξεων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

– Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 69% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015, ύστερα από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ύψους Ευρώ 3 δισ. το 2015, λαμβανομένου υπ’ όψιν του συνολικού αποτελέσματος του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού ύψους Ευρώ 1,7 δισ.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017