Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών για τις Μινωικές Γραμμές

Αύξηση μεγεθών για Μινωικές Γραμμές

Στα 17,7 εκατ. ανήλθαν τα κέρδη πέρυσι – Στα 172,4 εκατ. οι ενοποιημένες πωλήσεις 

Σημαντική αύξηση των οικονομικών της μεγεθών πέτυχε πέρυσι η εταιρεία Μινωικές Γραμμές. Συγκεκριμένα οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 172,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 4,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το οικονομικό έτος 2014, με τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να ανέρχονται στα 36 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 15,9 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 17,7 εκατ. ευρώ .

Περαιτέρω, στα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (μείωση 43,3%) και σύνολο καθαρών αποσβέσεων 15,8 εκατ. ευρώ έναντι 15,5 εκατ. ευρώ το 2014.

Επιπρόσθετα, κατά την 31/12/2015, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε 259,6 εκατ. ευρώ (2,43 ευρώ ανά μετοχή). Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 195,1 εκατ. ευρώ ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 24,7 εκατ. ευρώ.

Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις όπως καταγράφηκαν στα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης 2015, οφείλονται κυρίως στη μείωση του κόστους καυσίμων συνέπεια της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου, στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων καθώς και στην αύξηση των εσόδων.

Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί στη κίνηση κεφαλαίων (capital controls) οι οποίοι επεβλήθησαν, επιβάρυναν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα τόσο στις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω εξελίξεις είχαν αντίκτυπο και στον εσωτερικό τουρισμό επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα της εταιρείας.

—-

Τον Φεβρουάριο η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε την ενίσχυση της συμμετοχής της στην εταιρεία «Hellenic Seaways» και προχώρησε στην αγορά μετοχών από ενδιαφερόμενους μετόχους μειοψηφίας. Η διαδικασία διενέργειας συναλλαγών για την αγορά μετοχών της εν λόγω εταιρείας είναι σε εξέλιξη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των Μινωικών Γραμμών στο μετοχικό της κεφάλαιο έως και την Πέμπτη 17/03/2016 είχε διαμορφωθεί σε επίπεδα άνω του 44%.

—-

Η Εταιρεία το 2015 δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη) ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της, επιτυγχάνοντας υψηλά μερίδια αγοράς σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία διακίνησε συνολικά 406 χιλ. επιβάτες, 94 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 77 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια αγοράς στην αγορά της Αγκώνα ανήλθαν σε 54,3% για τους επιβάτες, 52,9% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 56,5% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία. Στη γραμμή «Ηράκλειο-Πειραιάς», η εταιρεία διατήρησε τη θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή. Το 2015, η Εταιρεία διακίνησε 707 χιλ. επιβάτες, 90 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 57 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στην εν λόγω γραμμή ανήλθαν περίπου σε 67,0% για τους επιβάτες, 64,0% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 47,2% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.