Σε αμκ έως 750 εκατ. ευρώ προχωράει η Attica Bank με στόχο να καλύψει τις πολύ μεγάλες κεφαλαιακές της ανάγκες

Στις 12:00 την Κυριακή 22 Νοεμβρίου η γενική συνέλευση της Attica Bank για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 750 εκατ. ευρώ και reverse split
Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 750 εκατ. ευρώ προχωράει η Attica Bank με στόχο να καλύψει τις πολύ μεγάλες κεφαλαιaκές της ανάγκες.

Παράλληλα, συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 12 το πρωί ή αν δεν υπάρξει απαρτία στις 28 Νοεμβρίου, με κύριο αντικείμενο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 750 εκατ. ευρώ.
Επίσης, η Attica Bank θα προχωρήσει και σε reverse split.
Αναλυτικότερα, ολόκληρη η ανακοίνωση της Attica Bank:
Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών», όπως ισχύει σήµερα, τον ν. 4261/2014, τον ν. 3864/2010 και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες µετοχές καθώς και τα άρθρα 33 και 34 του Καταστατικού της Τράπεζας και µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας της 11/11/2015, καλούνται οι κ.κ. µέτοχοι κάτοχοι κοινών µετοχών της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Οµήρου αρ. 23) Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Τράπεζα) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22/11/2015 ηµέρα Κυριακή και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδηµίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάκληση των αποφάσεων της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της
10.12.2014 της Τράπεζας περί:
1. αύξησης της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής της Τράπεζας µε ταυτόχρονη συνένωση και µείωση του συνολικού αριθµού των κοινών µετοχών (reverse split),
2. µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε µείωση της ονοµαστικής
αξίας των κοινών ονοµαστικών µετοχών µε σκοπό το συµψηφισµό σωρευτικών ηµιών σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920,
3. αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου έως ποσού ευρώ 433.350.948,42 και
4. Παροχής εξουσιοδότησης προς το ∆Σ για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή/και έκδοση οµολογιακού δανείου.
2. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 95.570.496,60 µε µετατροπή των οµολογιών του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου της τράπεζας σε µετοχές και έκδοση 318.568.322 νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ∆.Σ.
3. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ
356.050.018,10 µε κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε ταυτόχρονη µείωση µετοχικού κεφαλαίου µε το ίδιο ποσό και ισόποση διαγραφή ζηµιών και µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής µετοχής στο προ της κεφαλαιοποίησης διαφοράς υπέρ το άρτιο επίπεδο.
4. Αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής µετοχής µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των κοινών µετοχών της Τράπεζας (reverse split). Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ∆.Σ.
5. Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και δηµιουργία ειδικού αποθεµατικού δια της µειώσεως της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής µετοχής η οποία θα διαµορφωθεί σε ευρώ 0,30 χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθµού των µετοχών. ∆ιαγραφή ζηµιών ύψους έως 158.569.495,69 µέσω του ειδικού αποθεµατικού που δηµιουργήθηκε µετά τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου.
Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ∆.Σ.
6. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µετην έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007 και του Ν. 3864/2010 (ως ισχύει) µέχρι ποσού ευρώ επτακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων (€ 750 εκατ.) µε µετρητά και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων.
Παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆.Σ. να διαθέσει ελεύθερα τις τυχόν αδιάθετες µετοχές σε µετόχους ή µη της Τράπεζας και πρόσκληση προς το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας να συµµετάσχει στην κάλυψη τυχόν
αδιαθέτων µετοχών κατά τον Ν. 3864/2010 (ως ισχύει) ή µε οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη καταβάλλοντας µετρητά ή εισφέροντας χρηµατοοικονοµικά µέσα κυριότητας του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας. Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και
παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ∆.Σ.
7. Έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες, ιδίως υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες (Contingent Convertible Securities) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 36/2.11.2015 µε παράλληλη κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων.
8. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας α) να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας µε την έκδοση νέων µετοχών κατά το µέγιστο επιτρεπόµενο από τον κ.ν. 2190/1920 ποσό και β) να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µε µετατρέψιµες οµολογίες κατά το µέγιστο επιτρεπόμενο από τον κ ν. 2190/1920 ποσό και σύµφωνα µε τα άρθρα 13 παρ. 1 και 3α
παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 (ως ισχύει).
9. Παροχή γενικής εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας προς εξειδίκευση των όρων αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου κατά θέµατα
6, 7 και 8, όλων των σχετικών ή συναφών περί την αύξηση ζητηµάτων, την συνοµολόγηση των όρων, την έκδοση και διάθεση οµολογιακών δανείων και
για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών σε εκτέλεση των ανωτέρω.
10. Λοιπές ανακοινώσεις

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ του νόµου απαρτίας για το σύνολο ή ορισµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, οι κ.κ. µέτοχοι κάτοχοι κοινών µετοχών καλούνται σε:
• Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28/11/2015, ηµέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδηµίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.
• Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4/12/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του επί της οδού Ακαδηµίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.
Σύµφωνα µε τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασµό με τις προβλέψεις του ν. 4261/2014 και του ν. 3864/2010 η Τράπεζα ενηµερώνει τους µετόχους για τα ακόλουθα:

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονοµαστικών µετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του Συστήµατος Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυµη Εταιρεία» (η «ΕΛΚΑΤ»,), στο οποίο τηρούνται οι κινητές ξίες
της Τράπεζας κατά τα κατωτέρω αναφερόµενα.
Κάθε κοινή µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. Οι προνοµιούχες µετοχές του Ν. 3723/2008 της Τράπεζας παρέχουν στον εκπρόσωπο του κατόχου τους
(Ελληνικό ∆ηµόσιο) δικαίωµα παράστασης στη Συνέλευση κατά τις προβλέψεις
του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008. H απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας µε τα αρχεία του ως άνω
Συστήµατος Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΚΑΤ.
Συγκεκριµένα, η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 17/11/2015 (Ηµεροµηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 5ης ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22/11/2015.
Για την Α’ Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 24/11/2015, ήτοι της 4ης ηµέρας πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης
(ηµεροµηνία καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης).
Για την Β’ Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 30/11/2015, ήτοι της 4ης ηµέρας πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης
(ηµεροµηνία καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης).
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει τη δέσµευση των µετοχών
του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει
τη δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που
µεσολαβεί ανάµεσα στην Ηµεροµηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ο µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε
µέσω αντιπροσώπων. Κάθε µέτοχος µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3)
αντιπροσώπους. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως
εκπροσώπους τους µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο µέτοχος
κατέχει µετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός
λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει τον µέτοχο να ορίζει
διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται στον κάθε
λογαριασµό αξιών σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση.
Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους µετόχους µπορεί να ψηφίζει
διαφορετικά για κάθε µέτοχο. Ο αντιπρόσωπος µετόχου, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός το οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο στους
µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος
άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του µετόχου. Κατά την έννοια της
παρούσας παραγράφου, µπορεί να προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως
όταν ο αντιπρόσωπος:
α) Είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νοµικό
πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτόν,
β) Είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της
Τράπεζας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νοµικού
προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον
έλεγχο της Τράπεζας,
γ) Είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή µετόχου που ασκεί
τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που
ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά
πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και
κοινοποιείται στην Τράπεζα εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της (www.atticabank.gr) το
έντυπο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το διορισµό αντιπροσώπου. Το έντυπο
αυτό κατατίθεται συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον µέτοχο στην
∆ιεύθυνση Θεµατοφυλακής και Υποστήριξης Χρηµατοοικονοµικών
∆ραστηριοτήτων, Τµήµα Μετοχολογίου & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Τράπεζας
(Οµήρου 23, 2ος όροφος, Αθήνα) ή αποστέλλεται στα fax 210 3669428, 210
3669426 τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος καλείται να
µεριµνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισµού
αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο
210 3669261 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συµµετοχής στη
Γενική Συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των µετόχων
στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συµµετοχής των
µετόχων στην ψηφοφορία.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(α) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη
δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, ως δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.
(β) Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 τέσσερις
(4) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι την τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία

5 πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, ιδίως µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
(δ) Μετά από αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόµιση βεβαίωσης από την ΕΛΚΑΤ ή η πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της ΕΛΚΑΤ και της Τράπεζας.
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συµπεριλαµβανοµένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισµού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr. Το πλήρες κείµενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη µορφή στην ∆ιεύθυνση Θεµατοφυλακής και Υποστήριξης Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων, Τµήµα Μετοχολογίου & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Τράπεζας (Οµήρου 23, 2ος όροφος, Αθήνα).

* ,