ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ: Και τι συζήτηση να κάνει κανείς…

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ:

Η εταιρεία αποτιμάται σε 3 εκατ., με την καθαρή θέση της στα 4 εκατ. ευρώ, τον τραπεζικό δανεισμό της στα 11,33 εκατ. ευρώ και με ταμείο 0,48 εκατ. ευρώ…

Απασχολεί προσωπικό 53 ατόμων (όσους και το 2014), για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 270 χιλ. ευρώ ενώ εμφάνισε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 0,48 εκατ. ευρώ.

Κατά την χρήση 2015, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατήλθε σε 16,215 εκατ. ευρώ από 19,206 εκατ. ευρώ το 2014.

Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους για τον όμιλο (μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας) ήταν ζημία 750,9 χιλ. ευρώ. 

Το κόστος χρηματοδότησης του ομίλου αυξήθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στο ποσό των 711 χιλ. ευρώ από 693,4 χιλ. ευρώ το 2014.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν στο ποσό των 0,39 εκατ. ευρώ από 0,15 εκατ. ευρώ το 2014, σημειώνοντας 160% αντίστοιχα.

Η ΜΕΤΟΧΗ:

Έχει κάνει πράξη για 14 τμχ στις τελευταίες 30 ημέρες, στο 3μηνο ο τζίρος της ανήλθε σε 284 ευρώ, στο 6μηνο σε 303 ευρώ και στο 12μηνο 561 ευρώ…

ΟΠΟΤΕ τι συζήτηση να κάνει κανείς… Κανονικά όλες αυτές τις εταιρείες έπρεπε να τις υποχρέωναν σε…απόσυρση από το ταμπλό με καταβολή της book value που οι ίδιες άλλωστε προσδιορίζουν…