Σαράντης: Η εταιρία έφερε για άλλη μια χρονιά αυτό που υποσχέθηκε +ανάλυση, σχόλια και εικόνα από τον Μάνο Χατζηδάκη

Σαράντης: Η εταιρία έφερε για άλλη μια χρονιά αυτό που υποσχέθηκε. Αποτελεί ίσως μια από τις λίγες εισηγμένες που καταφέρνει να πέσει μέσα στους στόχους που μπαίνουν τέτοια εποχή και μάλιστα και στις τρεις βασικές γραμμές των αποτελεσμάτων: Πωλήσεις – λειτουργικά κέρδη -Καθαρά Κέρδη.

Τα παραπάνω δεν έρχονται μόνο ως αποτέλεσμα προγραμματισμού αλλά έχουν και την συνδρομή των εξαγορών που η εταιρία πραγματοποιεί πλέον σε τακτική βάση. Πέρυσι ήταν η σειρά της Noxzema και του AVA να ενισχύσουν τις πωλήσεις και να φέρουν το υποσχόμενο αποτέλεσμα. Και αν όλα αυτά φαίνονται «απλά και καθημερινά» η Σαράντης πέρυσι αντιμετώπισε στην Ελλάδα τις επιπτώσεις των περιορισμών της κίνησης κεφαλαίων αλλά και την ύφεση του β’ εξαμήνου. Δεν το λες και «περίπατο στον κήπο». Αναλυτικότερα:

 

  • Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2015 ανήλθαν σε 278,76 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 248,44 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,21%, η οποία τροφοδοτήθηκε τόσο από οργανική ανάπτυξη όσο και από νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.  Η Ελλάδα, παρουσίασε σημαντική άνοδο πωλήσεων της τάξης του 15,3% στα 102,56 εκ., ευρώ. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 63,2% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 10,5% στα 176,20 εκατ. ευρώ.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 16,07% στα 29,77 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 10,68% από 10,32% το 2014. Τα Καθαρά Κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 15,39% σε 19,78 εκατ. ευρώ ενώ το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 7,10% από 6,90% το 2014.
  • Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται θετικές κατά 12,1 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 είχαν βρεθεί στα 8,64 εκατ. ευρώ.
  • Το σύνολο των υποχρεώσεων του ομίλου διαμορφώθηκε σε 98,55 εκατ. ευρώ από 71,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Από το σύνολο των υποχρεώσεων ο μακροπρόθεσμος δανεισμός αφορά 32,14 εκατ. ευρώ 4,62 εκατ. ευρώ αφορούν προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες ενώ στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τα σχετικά κονδύλια αφορούν βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2,02 εκατ. και λοιπές 59,78 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος Σαράντη έχει καθαρή θετική ταμειακή θέση ύψους €7,20 εκ.
  • Τέλος απασχολεί προσωπικό 1563 ατόμων έναντι 1306 πέρυσι.

 

Πώς εξελίχθηκαν τα κέρδη του Σαράντη κατά την διάρκεια της χρήσης

 

Σε χιλ. ευρώ FY 15 Q4 15 Q3 15 Q2 15 Q1 15 FY 14 FY 13
Κύκλος Εργασιών 273,187 73,017 67,755 77,029 55,386 248,436 236,586
Δ(%) Y-o-Y 10.0% 10.1% 10.4% 10.1% 9.0% 5.0% 0.2%
Λειτουργικά Κέρδη 28,554 10,064 9,026 5,789 3,675 25,645 23,066
Δ(%) Y-o-Y 11.3% -2.1% 35.1% 3.1% 19.7% 11.2% 9.0%
Περιθώριο (%) 10.5% 13.8% 13.3% 7.5% 6.6% 10.3% 9.7%
Διαφορά Περιθωρίου (bps) +13 bps -172 bps +243 bps -51 bps +60 bps +57 bps +78 bps
Καθαρά Κέρδη 18,531 7,151 6,373 3,261 1,746 17,142 8,316
Δ(%) Y-o-Y 8.1% -2.2% 81.8% -27.1% -5.6% 106.1% -31.6%
Περιθώριο (%) 6.8% 9.8% 9.4% 4.2% 3.2% 6.9% 3.5%
Διαφορά Περιθωρίου (bps) -12 bps -124 bps +369 bps -216 bps -49 bps +338 bps -164 bps

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

 

* ,