Π.Πετρόπουλος: Αποτελέσματα 9μηνου 2015 – Συνοπτική ανασκόπηση | Mikrometoxos.gr

Π.Πετρόπουλος: Αποτελέσματα 9μηνου 2015 – Συνοπτική ανασκόπηση

10.11.2015 17:58

Αποτελέσματα Ομίλου Εννεάμηνου 2015 Συνοπτική Ανασκόπηση.

Οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου -30 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 23% και ανήλθαν σε €57.189 εκ. (€46.475 εκ. το 2014).

To ΕΒΙTDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 40% και ανήλθε σε €4.291 εκ (€3.070 εκ το 2014). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1.568 εκ έναντι €1.453 εκ το 2014, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας σε €0,740 εκ. έναντι €1.367 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Τα κέρδη έχουν επιβαρυνθεί εκτάκτως με το ποσό €1.156 εκ πρόσθετου ΦΠΑ, που επιβλήθηκε τυπολατρικά στην Εταιρία κατόπιν φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2008-2012, επί πλέον του ήδη καταβληθέντος κατά τις εν λόγω χρήσεις.

Επομένως τα επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας είναι €1.896 αυξημένα κατά 39% έναντι €1.367 εκ το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 13,5% και ανήλθε σε €8.103 εκ (€9.368 εκ στις 31.12.2014).

Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 24% και ανήλθαν σε €16.524 εκ. (€13.312 εκ στις 31.12.2014). Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.9.2015 ήταν 59% ( 55% στις 31.12.2014).

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017