Π. Πετρόπουλος: Αποτελέσματα και Οικονομική Κατάσταση Έτους 2015

Συνοπτική Ανασκόπηση

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε €80,2εκ (€66,4εκ. το 2014). Οι αγορές που υπηρετεί ο Όμιλος εξελίχθηκαν καλύτερα από ότι είχε υπολογισθεί, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι πωλήσεις περισσότερο από τις προϋπολογισθείσες.

Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €5,3εκ έναντι €4,0εκ το 2014, σημειώνοντας αύξηση 32,5%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα €1,2εκ έναντι €1,9εκ το 2014, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας σε €0,6εκ έναντι €1,4εκ.

Τα κέρδη έχουν επιβαρυνθεί εκτάκτως με το ποσό τoυ €1.820.000 από τα οποία το ποσό του €1.156.000 είναι πρόσθετος ΦΠΑ, που επιβλήθηκε στην Εταιρία κατόπιν φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2008-2012 και το ποσό των €664.000 είναι ζημίες από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακίνητων του Ομίλου.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε σταθερός στα €22,7εκ ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 56% και ανήλθε στα €4,1εκ από €9,4εκ.

Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 40% από 13,3 εκ. το 2014 σε 18,6 εκ. στις 31.12.2015.

πετροπουλο

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €30,8εκ από €32,1εκ το 2014. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν στα €4,8εκ από €2,6εκ το 2014.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2015 ήταν 60,5% έναντι 55,4% της 31.12.2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ για τη Χρήση 2015.