Π.Πετρόπουλος-α΄τρίμηνο 2016: Μηδένισε τον τραπεζικό δανεισμό του!!

Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2016

Συνοπτική Ανασκόπηση

Οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 34,8% και ανήλθαν σε €23,6 εκ από €17,5 εκ στις 31.3.2105.

Το EBIDTA του Ομίλου ήταν €1,466 εκ έναντι €1,454 εκ στις 31.3.2015.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €831.000 έναντι €871.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2015, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας σε €618.000 έναντι €656.000 στις 31.3.2015.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε €21,9 εκ έναντι €22,7 εκ στις 31.12.2015, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός σχεδόν εκμηδενίσθηκε αφού ανήλθε στις €0,1 εκ από €4,1 εκ στις 31.12.2015.

Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 17,2% από 18,6 εκ. στις 31.12.2015 σε 21,8 εκ. στις 31.3.2016.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €31,4 εκ από €30,8 εκ στις 31.12.2015. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν στα €3,8 εκ από €1,0 εκ στις 31.3.2015.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 31.3.2016 ήταν 59,2%.

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1η Ιαν. – 31η Μαρ. 2016 2015

Τιμολογηθείσες πωλήσεις 23.664 17.510 Μικτά κέρδη 3.561 3.255 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 397 300 Έξοδα διοικήσεως και πωλήσεων (2.609) (2.309) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (126)

(7) Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) 1.223 1.239

Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (392) (368)

Αποσβέσεις που συμπεριλαμβάνονται στα λειτουργικά κέρδη 242 214

Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων 831 871

Φόρος εισοδήματος (213) (215)

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά από Φόρους 618 656

Κέρδη ανά μετοχή 0,088 0,095

Συνοπτικός Ισολογισμός 31/03/2016 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κυκλοφορούν Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21.833 18.597 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 12.680 13.233 Αποθέματα 8.445 6.111 Λοιπές απαιτήσεις 2.449 1.949 Μη Κυκλοφορούν Άϋλα στοιχεία 1.743 1.853 Ενσώματα στοιχεία 24.986 24.909 Πελάτες & λοιπές μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις 1.099 1.201 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.640 1.640 ΣΥΝΟΛΟ 74.875 69.493

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 15.147 15.920 Εμπορικοί πιστωτές 19.501 13.766 Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 6.800 6.800 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.043 2.214 Ίδια Κεφάλαια 31.384 30.793

_________________________________

H Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέμει και υποστηρίζει μεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές, αγροτικά

 

* ,