Πως διαμορφώθηκε η χρηματοοικονομική εικόνα των Σωλ/γειων Κορίνθου στις 30.9.2015 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Πως διαμορφώθηκε η χρηματοοικονομική εικόνα των Σωλ/γειων Κορίνθου στις 30.9.2015

25.11.2015 21:25

ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Σας παραθέτουμε {μεταξύ άλλων} την δική τους ανάλυση του Ενεργητικού και του Παθητικού προς ενημέρωση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων…

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 408,39 εκατ. ευρώ. (362,4 στις 31.12.2014 )

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 175,44 εκατ. ευρώ – Άυλα περιουσιακά στοιχεία: ΜΗΔΕΝ – Επενδύσεις σε επιχειρήσεις: 12,58 εκατ. ευρώ.

Αποθέματα: 92,7 εκατ. – Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες: 47,9 εκατ. – Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 41,82 εκατ. – [Ταμειακά διαθέσιμα: 28,6 εκατ. ευρώ…]

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ+ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Μετοχικό Κεφάλαιο: 96,9 εκατ. ευρώ. Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 55,7 εκατ. ευρώ.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α): 152,6 εκατ. (139,8 εκατ. στις 31.12.2014). Δικαιώματα Μειοψηφίας (β): 0. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ )= (α) + (β): 152,6 εκατ.ευρώ 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 79,15 εκατ. – Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 17,57 εκατ. -Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 106,54 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 52 εκατ. Σύνολο υποχρεώσεων (δ): 255,83 ( 222,5 στις 31.12.2014)

Η εταιρεία αποτιμάται σε 134,1 εκατ. ευρώ στη τιμή των 1,0800 ευρώ και διαπραγματεύεται με P/bv στο 0,86 ενώ ο δείκτης δανειακής μόχλευσης ανέρχεται στο 1,03.

Η μετοχή της στα 1,0800 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 12μήνου στα 0,7500 και 1,3100 ευρώ όπως και εφέτος. Στο +34,33% από την αρχή του 2015.

Ο μέσος όρος της για το 2015 στα 1,0000 ευρώ ενώ στο ίδιο διάστημα άλλαξαν χέρια 6,15 εκατ. τεμάχια ήτοι το 5% περίπου του συνολικού αριθμού. Στα 0,7800 ευρώ η ονομαστική αξία και στα 1,2300 ευρώ η λογιστική του τίτλου του..

ΣΩΛΚ: Στα 8,87 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 9μηνο του 2015 έναντι ζημιών 4,66 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 232,7 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 83,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Εντυπωσιακή μετεξέλιξη στα Ebitda σε 21,42 εκατ. ευρώ από +1,22 εκατ.

Αρνητικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά -17,48 εκατ. ευρώ από -14,4 εκατ. στο 2014. 

Απασχολεί προσωπικό 425 ατόμων έναντι των 412 πέρυσι, ενώ για αμοιβές μελών δ.σ. και δ/ντικών στελεχών κατέβαλε στο 9μηνο το ποσό των 614 χιλ. ευρώ.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017